3 augustus 2022

De Material Adverse Change-clausule: wat is het en waar dient het voor?

Categorie: Ondernemingsrecht

Het doel van de MAC-clausule is om de koper het recht te geven de overeenkomst te beëindigen indien het target een wezenlijke nadelige verandering in het bedrijf ondervindt. Het ligt op de weg van partijen om helder te definiëren wat een dergelijk materiële ongunstige gebeurtenis of een materieel ongunstig effect is. Doen zij dit niet, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Zo leidt de mate waarin een wijziging materieel is of de mate van voorzienbaarheid van de wijziging veelal tot discussies die kunnen uitmonden in slepende procedures. Het opnemen van een helder geformuleerde MAC-clausule is daarom van groot belang ter voorkoming van geschillen in de overnamepraktijk.

De MAC-clausule is van belang in de periode tussen signing en closing

Na ondertekening van de koopovereenkomst (signing) volgt de daadwerkelijke overdracht van de onderneming (closing). Closing en signing kunnen op dezelfde dag vallen, maar in de praktijk zit hier een aantal maanden tot een jaar tussen. Bijvoorbeeld omdat overheden of mededingingsautoriteiten de overname moeten goedkeuren of de aandeelhouders moeten instemmen met de overname. In deze tussenperiode staat de onderneming niet stil en is deze onderhevig aan financiële veranderingen als gevolg van externe omstandigheden. De MAC-clausule tracht deze verandering contractueel vast te leggen ter voorkoming van een geschil of conflict ten tijde van de closing. De MAC-clausule wordt derhalve geregeld opgenomen in de vorm van een opschortingsvoorwaarde of garantie.

Garantiebepaling

De MAC-clausule kan worden opgenomen als een garantie van de verkoper aan de koper in de koopovereenkomst ten tijde van de signing. Wanneer het blijkt dat voor de datum van closing een Material Adverse Change heeft opgetreden is de verkoper gehouden de koper de daardoor geleden schade te vergoeden.

Opschortende voorwaarde

Wanneer partijen een MAC-clausule opnemen in de koopovereenkomst in de vorm van een opschortende voorwaarde zal de koper bij het optreden van een materieel nadelige wijziging de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kunnen ontbinden waardoor er niet tot closing overgegaan hoeft te worden. Hierin kan ook worden overeengekomen dat er ontbonden wordt maar ook opnieuw zal worden onderhandeld over een lagere koopprijs.

Wilt u advies over of hulp bij het contracteren? Blenheim helpt u graag.

De Brexit, coronacrisis en de Russische inval in Oekraïne illustreren de onvoorzienbaarheid van materieel nadelige omstandigheden en daarmee het belang van een MAC-clausule in uw koopovereenkomst. Het specificeren van een MAC-clausule is afhankelijk van de belangen van de betrokken partijen en doorgaans een discussie punt. De advocaten bij Blenheim zijn gespecialiseerd in advisering over en het opstellen van MAC-clausules en helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op met advocaat contractenrecht Dirk de Waard.