15 april 2022

Medewerking verkoper voor ondertekening koopcontract

Categorie: Vastgoedrecht

 

Koop en verkoop van een woning aan een particuliere koper moet schriftelijk. Verkoper of koper kunnen zich er op beroepen dat mondelinge overeenstemming over de verkoop van de woning niet bindend is. De vastgoed-advocaat krijgt daar regelmatig vragen over. Bij koop van een huis wordt eerst mondeling overeenstemming bereikt tussen koper en verkoper. Vaak met tussenkomst van een makelaar. Dat er is geen sprake van een rechtsgeldige overeenkomst. De koopovereenkomst moet schriftelijk aangegaan zijn door koper en verkoper. Na mondelinge overeenstemming kan ook een (particuliere) verkoper zicht nog terugtrekken. Van de koop. Lees ook: mag verkoper afzien van ondertekening koopcontract woonhuis?

Medewerking van de verkoper voor ondertekening koopovereenkomst

In de praktijk is er discussie geweest of de verkoper van zijn kant gebonden is aan een mondelinge koopovereenkomst van een woonhuis. Volgens de Hoge Raad (uitspraak 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412) beschermt het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW de particuliere koper èn de particuliere verkoper. Als mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop van een woonhuis aan een particuliere koper dan kan ook de particuliere verkoper zich erop beroepen dat deze mondelinge overeenkomst niet geldig is en weigeren zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en onderteken van een koopakte. De particuliere verkoper kan niet door een rechterlijk vonnis gedwongen worden mee te werken aan de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst.

Terugtrekken verkoper van koopcontract en vordering schadevergoeding

Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden kan dat een beroep van de verkoper op het ontbreken van een schriftelijke vastlegging van de bereikte wilsovereenstemming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Niet onredelijk is als verkoper kiest voor een koper die een hoger bod doet of de koper kiest voor een ander woning. De Hoge Raad heeft bepaald dat als er zich zo’n bijzonder omstandigheid voordoet dat koper of verkoper eigenlijk wel had moeten meewerken aan ondertekening van het koopcontract, dat in dat geval alleen schadevergoeding gevorderd kan worden van de partij die medewerking aan de koopovereenkomst weigert.