21 december 2016

Groot aandeelhouder en voorzitter RvC misbruikt positie binnen ADO om aan stortingsverplichting te ontkomen.

Categorie: Bestuursrecht

Misbruikt positie door groot aandeelhouder en tevens voorzitter RvC

In de onlangs op 19 december 2016 uitgesproken gepubliceerde uitspraak van het de Ondernemingskamer (OK) heeft de OK diep ingegrepen in het bestuur van ADO Den Haag N.V. Normaal gesproken is een Ondernemingskamer best wel bereid om misstanden recht te zetten, maar meestal blijkt na assessment van de standpunten van alle partijen dat het met die misstanden binnen een vennootschap wel meevalt. Er wordt dan vaak eerst tot een onderzoek bevolen. In het geval van ADO echter niet.

UVS, de sponsor uit China, heeft als houder van alle gewone aandelen veelvuldig het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) gewijzigd. UVS en haar groot aandeelhouder en tevens voorzitter RvC die ik hierna noem de GA, die ook voorzitter is van de RvC, bemoeien zich rechtstreeks met het bestuurlijk beleid van ADO, onder meer ook met betrekking tot transfers.

Het bestuurlijke geschil, bedreiging continuïteit en financiële noodsituatie

Binnen de door haar benoemde Raad van Commissarissen en ook binnen de algemene vergadering kan maar geen overeenstemming worden bereikt over de inhoud van de jaarrekening 2015 en 2016, in het bijzonder met betrekking tot de vordering van ADO op UVS. Nog veel erger is dat UVS haar verplichting tot storting van agio niet nakomt en UVS en de GA trachten het incasseren van die vordering te frustreren door wijziging van de samenstelling van de Raad van Commissarissen en het bestuur. De wijze waarop UVS dit laatste tracht te doen, is in strijd met de statuten en UVS misbruikt volgens de OK haar meerderheidspositie in de algemene vergadering van aandeelhouders. Als gevolg hiervan verkeert ADO thans in een financiële noodsituatie en moet zij vrezen voor het verlies van de KNVB licentie betaald voetbal.

Gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en de gang van zaken te twijfelen

Vervolgens stelt de Ondernemingskamer vast dat de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders als organen van ADO niet naar behoren functioneren. Er is een geschil over de samenstelling van de Raad van Commissarissen en over de rechtsgeldigheid van de benoeming van commissarissen. De communicatie tussen de GA, als voorzitter van de Raad van Commissarissen, en de overige commissarissen verloopt zeer moeizaam. De concept notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2016 bieden een ontluisterend beeld van de gang van zaken tijdens die vergadering. Belangrijke onderwerpen voor de continuïteit van ADO zijn niet op de aandeelhoudersvergadering van 29 november besproken. Op grond van deze omstandigheden komt de Ondernemingskamer tot de vaststelling dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en de gang van zaken te twijfelen.

De onmiddellijke voorzieningen, niet belangrijk aan wie iets te wijten is! maar hoe kunnen de organen weer behoorlijk functioneren.

Vervolgens de onmiddellijke voorzieningen die de Ondernemingskamer beveelt. Bij de beantwoording van de vraag welke onmiddellijke voorzieningen het meest geëigend zijn, heeft de Ondernemingskamer zich niet laten leiden door de vraag aan wie thans de bestaande situatie te wijten is. Die vraag komt pas na een te gelasten onderzoek aan de orde. De te treffen onmiddellijke voorzieningen dienen te waarborgen dat de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders weer naar behoren kan functioneren. Voorts wordt beoogd om constructief overleg tussen alle huidige stakeholders van ADO te bevorderen, zodat op korte termijn met alle partijen een oplossing kan worden gevonden voor de thans bestaande problemen van ADO.

De beslissing van de Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer besluit vervolgens om de GA te schorsen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er zal vervolgens een tijdelijke voorzitter van de Raad van Commissarissen worden benoemd met een beslissende stem in die Raad van Commissarissen en voorts worden alle door UVS gehouden aandelen in ADO ten titel van beheer overgedragen aan een door haar aan te wijzen beheerder. Als gevolg daarvan kan het aan die aandelen verbonden stemrecht slechts worden uitgeoefend door de door de Ondernemingskamer aan te wijzen beheerder.

Met deze beslissing geeft de Ondernemingskamer een praktische en directe toepasbare oplossing voor een ondernemingsrechtelijk geschil dat anders nog jaren in een rechtszaak uitgevochten had moeten worden. Men dient zich wel goed te realiseren dat de Ondernemingskamer slechts tot dit vergaand ingrijpen is gekomen onder deze toch wel extreem te noemen omstandigheden.

Advies door een advocaat ondernemingsrecht

Dergelijke omstandigheden kunnen zich in veel ondernemingen voordoen.
De advocaten ondernemingsrecht van Blenheim zien dagelijks dit soort geschillen aan zich voorbij trekken. Het inzetten van een procedure bij de Ondernemingskamer is dan ook een geducht wapen en de advocaten van Blenheim zijn goed geëquipeerd en hebben ervaring op dit gebied.
Als u hierover vragen heeft, kunt u zich wenden tot mij, Jeroen Latour – advocaat ondernemingsrecht: