10 december 2015

Schadevergoeding besluit gemeente

Categorie: Bestuursrecht

Schadevergoeding door besluit afsluiting weg gemeente

Het gaat in deze zaak om de schade die de exploitant van de winkel stelt te hebben geleden, vooral gederfde winst, als gevolg van de afsluiting van een aantal wegen en fiets- en wandelpaden in verband met de bouw van het nieuwe winkelcentrum. De rechtbank heeft de toerekenbare brutowinstderving eveneens op 25% moet worden gesteld. Maar de exploitant vindt dat te laag en vordert in hoger beroep met succes een hogere vergoeding voor de winstderving als gevolg van het besluit van de gemeente. Lees ook: schadevergoeding overheid.

Schade winkel door besluit gemeente

Het geschil tussen de gedupeerde winkelier en de gemeente spitst zich toe op de vraag in hoeverre de gederfde brutowinst in de periode dat de exploitant van de winkel geheel en gedeeltelijk heeft gesloten voor vergoeding in aanmerking komt. Het geschil ziet voorts op de vergoeding van kosten van deskundige bijstand in verband met de behandeling van het verzoek om nadeelcompensatie. Het gaat om de gevolgen van de een schadebeperkende maatregel. Het nadeel in die periode bedraagt € 136.117,00 en kan voor 50% worden toegerekend aan de werkzaamheden. De toerekenbare winstderving bedraagt derhalve € 68.059,00 volgens de Raad van State.

Schadevergoeding winstderving

De Raad van State aanleiding om de bruto winstderving in de periode tot en met 31 juli 2005 in redelijkheid en billijkheid op 50% te stellen. Gelet op het advies van de SAOZ van 4 maart 2014 en de daarin uitgevoerde berekening en de verhoging van het percentage van toerekenbare brutowinstderving tot 50%, leidt dit tot de volgende berekening van de door het college aan de exploitant van de winkel toe te kennen tegemoetkoming. een aftrek van 10% wegens normaal maatschappelijk risico is volgens de raad van State toegestaan.

Vergoeding kosten deskundige en rechtsbijstand

De Afdeling ziet evenwel geen aanleiding alle door de winkelexploitant gestelde deskundigenkosten te vergoeden die zijn gemaakte ten behoeve van het indienen van het verzoek om nadeelcompensatie en het reageren op de adviezen van de deskundigen. Gelet op de complexiteit van de in deze procedure voorliggende vragen, het verloop van de procedure en de hoeveelheid adviezen, acht de Afdeling het redelijk te bepalen dat het college aan de winkelexploitant een vergoeding van € 10.500,00 toekent. Dit bedrag is gebaseerd op het 60 uur verlenen van rechtsbijstand tegen een tarief van € 175,00 per uur.

Raad van State, 9 december 2015, 201500372/1/A2