13 februari 2023

Nieuw ROZ model huurovereenkomsten voor o.a. cafés, winkels en restaurants

Categorie: Huurrecht

Voor de verhuur van onroerend goed geldt ingewikkelde wet- en regelgeving. Om deze wet- en regelgeving te verduidelijken, heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modellen van huurovereenkomsten ontwikkeld. De ROZ heeft als doel het gezamenlijk bewaken, bevorderen en verbeteren van het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak onroerend goed. De ROZ legt in de huurovereenkomsten de nadruk op de bescherming van de eigenaarsbelangen, niet op de bescherming van de huurdersbelangen. Het is van belang om te weten dat de modellen enkel uitgangspunten bevatten: ze hebben verdere invulling nodig om tot een op maat gesneden contract tussen partijen te komen.

Nieuw ROZ model 2022: Huurovereenkomsten voor o.a. cafés, winkels en restaurants

De ROZ is in 2022 met een nieuw model huurovereenkomst voor 7:290-bedrijfsruimten gekomen. Voorbeelden van 7:290-bedrijfsruimten zijn cafés, winkels en restaurants. Dit nieuwe ROZ-model voor Winkelruimte 2022 en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW kent een aantal veranderingen ten opzichte van het oudere model uit 2012. Zo zijn er bepalingen opgenomen over openingstijden, duurzaamheid, de omgevingswet en meer. Blenheim zet de veranderingen voor u kort op een rij.

Openingstijden

In het model uit 2012 werd alleen in de algemene bepalingen aandacht besteed aan de openingstijden van het bedrijf in het gehuurde. In het nieuwe model is daar in de huurovereenkomst zelf een bepaling over opgenomen. Dit komt door de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 januari 2022. Deze wijziging houdt in dat een verhuurder de openstelling van een winkel op door verhuurder gewenste openingstijden alleen nog kan afdwingen wanneer de huurder daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De winkelier moet door deze nieuwe bepaling uitdrukkelijk instemmen met een wijziging van de openingstijden van zijn winkel. Hiermee wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier besluit over zijn openingstijden.

Duurzaamheid

Het model uit 2012 bevat de bepaling dat ‘’partijen het belang van duurzaamheid onderkennen’’ en elkaar zouden ondersteunen in het behalen van gezamenlijk te formuleren doelsteling. Het nieuwe model bevat daarentegen een uitgebreide regeling betreffende de duurzaamheid. Als uitgangspunt wordt genomen dat partijen van tevoren afspraken maken over de duurzaamheid. Deze afspraken worden vervolgens als bijlage bij de huurovereenkomst gevoegd, zodat die afspraken onderdeel worden van de huurovereenkomst.

Omgevingswet

Het nieuwe model bevat ook een regeling voor wanneer de Omgevingswet in werking treedt. De inwerkingtreding van deze wet is al een aantal keer uitgesteld. De voorgenomen inwerkingtreding staat vooralsnog op 1 januari 2024. Voor het geval begrippen in de huurovereenkomst niet aansluiten op de nieuwe Omgevingswet, moet aan deze begrippen een uitleg worden gegeven die zoveel mogelijk aansluit bij de betekenis en invulling van vóór inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.

Elektronische handtekening

Het komt steeds vaker voor dat overeenkomsten niet met een ‘’natte handtekening’’ maar op een andere wijze ondertekend worden. In de praktijk komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat partijen elkaar een scan sturen van een getekende huurovereenkomst. Om te voorkomen dat een partij in dat geval een beroep doet op een niet-rechtsgeldige ondertekening is in het nieuwe ROZ-model een optioneel artikel opgenomen, inhoudende dat partijen deze wijze van elektronisch paraferen en ondertekenen als rechtsgeldig beschouwen.

Bijzondere bepalingen

Tenslotte bevat het nieuwe model in artikel 17 en verder tekstvoorstellen voor het geval partijen afspraken willen maken over gegevensverstrekking over energie- en/of waterverbruik en het verwerken van persoonsgegevens.

Meer weten over het nieuwe ROZ model?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met één van de huurrecht advocaten van Blenheim.