12 december 2012

Het nieuwe vennootschapsrecht, gevolgen voor stichting, bestuur en commissarissen

Categorie: Ondernemingsrecht, Reorganisatie, Vennootschapsrecht

Per 1 oktober 2012 is het Nederlandse vennootschapsrecht ingrijpend veranderd. Deze verandering heeft directe gevolgen voor onder meer besluitvormings- en zeggenschapstrajecten bij bestaande besloten vennootschappen. Het kapitaalbeschermingsrecht van de besloten vennootschap is komen te vervallen, waardoor het mogelijk is om in Nederland een Nederlandse vennootschap op te richten met een minimum stamkapitaal van € 0,10.

Gewijzigd vennootschapsrecht

Wijziging van het Nederlandse vennootschapsrecht heeft onder meer gevolgen voor de besluitvorming door aandeelhouders. Onder het nieuwe recht kan de aandeelhouder die minimaal 1% van de aandelen bezit, het bestuur en de Raad van Commissarissen van de besloten vennootschap schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, alsmede kan deze aandeelhouder agenda-onderwerpen opgeven.

Vaststelling jaarrekening

De mogelijkheid van besluitvorming buiten vergadering wordt in het nieuwe vennootschapsrecht sterk verruimd. Tevens geldt de ondertekening van de jaarrekening als vaststelling van de jaarrekening, wanneer alle aandeelhouders van de besloten vennootschap tevens bestuurder van deze vennootschap zijn.

Positie certificaathouders onder het nieuwe vennootschapsrecht

Door de nieuwe wetgeving worden ook de houders van certificaten van aandelen, uitgegeven door een Stichting Administratiekantoor, opnieuw gepositioneerd.
Zo heeft een certificaathouder vergaderrecht, tenzij dit in de statuten is uitgesloten. Wanneer voor 1 oktober 2012 door een vennootschap certificaten zijn uitgegeven, moet de vennootschap bij de eerst mogelijke statutenwijziging er in voorzien dat aan deze certificaten vergaderrechten zijn verbonden. Het aandeelhoudersregister dient tevens de namen te bevatten van houders van certificaten van aandelen waaraan een vergaderrecht is verbonden. De vennootschap moet zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 1 oktober 2013, aan deze inschrijfplicht voldoen.

Overdraagbaarheid aandelen

Het nieuwe b.v.-recht biedt ook de mogelijkheid om de aanbiedingsregeling van aandelen uit de statuten weg te schrijven, waardoor aandelen van een besloten vennootschap vrijelijk overdraagbaar zijn en tevens is het mogelijk om de overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn uit te sluiten. Dat kan desgewenst voor tientallen jaren zijn.

Aandelen van een bepaalde soort

Tevens is het mogelijk om aandelen van een bepaalde soort of aanduiding te creëren en (of) aandelen zonder stemrecht, winstrecht of beperkte winstrechten te creëren.

De uitkeringstest

Nieuw in het vennootschapsrecht is dat bij iedere uitkering van vennootschapsrechtelijk vermogen aan aandeelhouders het bestuur de door de algemene vergadering van aandeelhouders besloten uitkering moet goedkeuren. Dit wordt ook wel de zogenaamde “uitkeringstest” genoemd. Als bestuurder heeft u aldus een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, daar waar het de uitkering van vennootschapsrechtelijk vermogen aan aandeelhouders betreft. De advocaten van Blenheim adviseren u graag als bestuurder bij de uitkeringstest.

Directe werking wetgeving flexibele besloten vennootschap

Ondanks dat het nieuwe vennootschapsrecht (het “flexibele B.V.-recht”) per 1 oktober 2012 is ingevoerd en direct van toepassing is, dienen de statuten van de vennootschappen die voor 1 oktober 2012 zijn opgericht te worden aangepast om optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe vennootschapsrecht.

Aanpassen statuten

De advocaten van Blenheim in Amsterdam adviseren u graag over de gevolgen van de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht, de noodzakelijke aanpassing van de statuten en de noodzaak tot het bestuderen en (of) aanpassen van geldende aandeelhoudersovereenkomsten.