1 mei 2020

Nieuwe corona steunregelingen voor start- en scale-ups (de COL en de TOPSS)

Categorie: Bestuursrecht

Nieuwe corona steunregelingen voor start- en scale-ups (de COL en de TOPSS)

Met ingang van 29 april 2020 zijn twee nieuwe steunregelingen voor met name start- en scale-ups van kracht geworden. Het betreft de Corona-OverbruggingsLening (COL) en de Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS).

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is bedoeld voor startups, scale-ups, en innovatieve MKB bedrijven, die, vanwege de Coronacrisis, een financieringsbehoefte hebben tot €2 miljoen. De TOPSS regeling is bedoeld voor innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief, die, vanwege de Coronacrisis, een financieringsbehoefte hebben van €2 miljoen tot €5 miljoen. De TOPSS vult de COL dus aan voor de hogere financieringsbehoeftes.

De aanvragen voor zowel de COL als de TOPSS kunnen door ondernemers, met ingang van 29 april 2020, worden ingediend via het door Techleap.nl, de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), en Invest-NL ingerichte gezamenlijke loket: https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/.

Belangrijk is dat beide regelingen uiteindelijk neerkomen op een private financiering op grond van standaard financieringsovereenkomsten waarover geen onderhandeling mogelijk is. Hoewel de regelingen een mooie helpende hand bieden in bijzondere tijden, is het hierdoor voor ondernemers en investeerders, ter voorkoming van vervelende juridische gevolgen, wel opletten geblazen of de standaard “take it or leave it” voorwaarden en garanties van de financiering geaccepteerd kunnen worden.

In dit blog zet ik niet limitatief een aantal van de huidige aspecten van de COL en de TOPSS uiteen.

De Corona-OverbruggingsLening (COL)

Het ophalen van de benodigde nieuwe financiering is onder de huidige omstandigheden juist voor startups en scale-ups een probleem. Het risicoprofiel voor het aantrekken van eigen vermogen is groter geworden en zij hebben doorgaans geen bankrelatie waardoor zij niet, of slechts beperkt, gebruikmaken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die vooral gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven (zie voor een overzicht: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#VFF).

De COL tracht dit probleem op te lossen door via de ROM’s private overbruggingsleningen te verstrekken aan de aanvragende startups en scale-ups. Uitgangspunt is dat de private lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde. Onder de COL kan momenteel voor €100 miljoen aan leningen worden verstrekt. De leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. De hoogte van de financieringsvraag bepaalt de (standaard en niet onderhandelbare) voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt.

De overbruggingsleningen tot €500.000,- worden verstrekt tegen 3% rente. De looptijd is 3 jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij, daarna in 2 jaar lineair per kwartaal aflossen inclusief rentebetalingen. Voor de leningen boven de €250.000,- wordt wel geëist dat 25% van het benodigde bedrag tegen gelijke voorwaarden wordt opgebracht door een co financier (bijvoorbeeld (een van) de bestaande aandeelhouder(s).

De overbruggingsleningen van €500.000,- tot €2 miljoen worden verstrekt tegen 3% rente plus een premium van 2% per jaar. Rente en premium worden bijgeschreven bij de verstrekte hoofdsom. Bij leningen van deze hoogte wordt eveneens geëist dat 25% van het benodigde bedrag wordt opgebracht door een co financier. De lening in deze categorie is zo gestructureerd dat de COL wordt afgelost en de co financiers het recht krijgen om de lening te converteren bij een volgende financieringsronde. Aflossing vindt daarom plaats na 3 jaar of op moment van conversie door de co financiers. Co financiers mogen kiezen of aflossing of converteren hoofdsom plus gecumuleerde rente en premium.

De ROM’s streven naar een uitvoeringstermijn van 4 tot 9 werkdagen voor de financieringen tot €500.000. Dit is van initiële online-aanvraag tot uitbetaling. Voor financieringen van €500.000,- tot €2 miljoen streeft de ROM naar een uitvoeringstermijn van maximaal 3 werkweken.

Het “first come, first serve” principe geldt niet per se onder de COL. Er wordt gekeken naar het al dan niet voldoen aan de criteria en het hebben van een gezond toekomstperspectief. Ook factoren als urgentie, kwaliteit van de aanvraag, en het overall-oordeel over het bedrijf wegen mee.

Meer informatie over de COL, waaronder de exacte tekst van de standaard leningsovereenkomsten waarin de bovengenoemde voorwaarden zijn opgenomen, is te vinden op: https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/.

Het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Aanvullend op de €100 miljoen die via de (COL) beschikbaar is voor leningen tot €2 miljoen, bestaat de TOPSS regeling, waaronder eveneens €100 miljoen beschikbaar is. De TOPSS is er voor innovatieve start- en scale-ups die ondanks de Coronacrisis willen en kunnen doorgroeien, maar hier vanwege sterk verminderd aanbod van risicokapitaal in worden afgeremd. De verstrekking onder de TOPSS is gericht op voortzetting van activiteiten, anticiperend op een langere periode waarin fundraisen lastig zal zijn.

Via de TOPSS biedt Invest-NL financiering aan voor grotere tickets tussen de €2 en €5 miljoen. Invest-NL doet dit tegen commerciëlere voorwaarden dan die gelden onder de COL en financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. De andere 50% wordt gefinancierd door professionele investeerders (bijvoorbeeld de huidige investeerder(s) en/of de ROM. De ROM kan ook onderdeel van de 50% cofinanciering zijn. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, met een eenzijdig conversierecht voor Invest-NL. De conversiekoers is het laagste van de laatste en de eerstvolgende kwalificerende financieringsronde. De looptijd is 3 jaar aflossingsvrij. De rente is 8% en gestructureerd als PIK (rente wordt betaald bij aflossing of onderdeel van conversie). Vervroegd aflossen is niet toegestaan.

Invest-NL hanteert commerciëlere voorwaarden omdat haar mandaat zachte leningen niet toelaat en omdat zij, anders dan de ROM, niet door het ministerie van wordt gesteund bij de uitvoering van de TOPSS. Specifiek voor de aanvragen in het kader van TOPSS hanteert Invest-NL een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Meer informatie over de TOPSS is te vinden op: https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss?utm_medium=email.

Take it or leave it?

Beide regelingen geven duidelijk aan dat over de voorwaarden waaronder de financieringen worden verstrekt niet onderhandeld kan worden. Het komt dus neer op een “take it or leave it” aanbod.

Het is aan de ondernemer en de investeerders (co financiers) om te bepalen of de “take it or leave it” voorwaarden integraal geaccepteerd kunnen worden. Dit kan in sommige gevallen een zeer lastige afweging zijn, omdat concrete actuele financieringsbehoeftes wellicht soms snel de voorrang krijgen boven andere aspecten, waaronder eventuele juridische risico’s in de toekomst. Het is vanuit juridische optiek echter niet aan te raden gebruik te maken van de COL regeling als bijvoorbeeld blijkt dat een garantie onder de COL niet verstrekt kan worden. Dit zou er onder de COL namelijk toe kunnen leiden dat de door de ROM verstrekte lening onmiddellijk opeisbaar wordt en in het uiterste geval, afhankelijk van de omstandigheden, mogelijk zelfs dat de bestuurder van een aanvragende vennootschap (in privé) aansprakelijk wordt.

Voor wat betreft de COL regeling zijn de standaard overeenkomsten reeds online gepubliceerd en kan de afweging op ieder moment vooraf gedaan worden. Belangrijke aandachtspunten zullen daarbij onder meer de garanties, de situaties van onmiddellijke opeisbaarheid, en de convenanten zijn. Laat, naast deze punten, ook de mogelijk impact van de diverse andere rechten en plichten van de COL (ook naar de toekomst toe) goed inwerken voordat van de regeling gebruik wordt gemaakt. Hier assisteer ik graag bij.