16 november 2020

NOW 3.0 – Het loket is open

Categorie: Arbeidsrecht

Al langere tijd heeft het coronavirus grote invloed op de economie. De NOW is door het kabinet in het leven geroepen om de economische gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers te beperken. De looptijd van de NOW 1.0 en NOW 2.0 is inmiddels verstreken. Voor meer informatie over de inhoud van deze eerdere maatregelen, raadpleeg onze eerdere blogs (NOW 1.0 en NOW 2.0). 

NOW 3.0

Voor het recht op de NOW 3.0 is niet relevant of gebruik is gemaakt van de NOW 1.0 en NOW 2.0. Onderstaand een beknopt overzicht van de inhoud van de NOW 3.0 en de wijzigingen ten opzichte van de eerdere regelingen.

Doel

De NOW 1.0 en NOW 2.0 waren bedoeld om de werkgelegenheid zoveel mogelijk in stand te houden. De NOW 3.0 is eveneens bedoeld ter instandhouding van de werkgelegenheid. Uit de toelichting op de NOW 3.0 blijkt echter dat dit niet langer het enige doel is. De NOW 3.0 is bedoeld om voor te bereiden op en aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Ook wordt opgemerkt dat niet alle werkgelegenheid kan worden behouden onder de huidige economische omstandigheden. Voorgaande komt ook terug in de wijze waarop de NOW 3.0 is opgebouwd.

Looptijd NOW 3.0

Ten eerste is de looptijd van de NOW 3.0 langer dan de looptijd van de NOW 1.0 en NOW 2.0. De NOW 3.0 geldt voor de duur van negen maanden. Deze periode is opgedeeld in drie tranches van 3 maanden tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. Deze periode worden de derde, vierde en vijfde tranche genoemd – opvolgend op de tranches van de NOW 1.0 en NOW 2.0. De subsidie voor de periode tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020 (tranche 3) kan tussen 16 november en 13 december 2020 met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Vereisten en hoogte subsidie NOW 3.0

Zoals gezegd is de looptijd opgedeeld in drie tranches. Per periode gelden er andere vereisten om voor de subsidie in aanmerking te komen. Ook de hoogte van de subsidie verschilt per periode. Onderstaand een kort overzicht:

Tranche 3:

 • Periode: 1 oktober t/m 31 december 2020
 • Vereiste omzetdaling: ten minste 20% ten opzichte van 1/4e deel van de omzet over 2019;
 • Maximaal percentage subsidie: 80% van de loonsom;
 • Maximaal salaris per werknemer: 2x het dagloon (EUR 9.691,– bruto per maand);

Tranche 4:

 • Periode: 1 januari t/m 31 maart 2021
 • Vereiste omzetdaling: ten minste 30% ten opzichte van 1/4e deel van de omzet over 2019;
 • Maximaal percentage subsidie: 70% van de loonsom;
 • Maximaal salaris per werknemer: 2x het dagloon (EUR 9.691,– bruto per maand).

Tranche 5:

 • Periode:1 april t/m 30 juni 2021 
 • Vereiste omzetdaling: ten minste 30% ten opzichte van 1/4e deel van de omzet over 2019;
 • Maximaal percentage subsidie: 60% van de loonsom;
 • Maximaal salaris per werknemer: 1x het dagloon (EUR 4.845,– bruto per maand): LET OP: de subsidie over de 5e tranche zal dus aanzienlijk lager liggen.

Voor alle drie de tranches heeft te gelden dat de loonsom over juni 2020 leidend is voor de bepaling van het toe te kennen voorschot.

Bij de NOW 1.0 en NOW 2.0 kon een boete worden opgelegd aan de werkgever die in de periode waarover de subsidie was verleend een vergunning voor ontslag op bedrijfseconomische redenen aanvroeg. Deze boete is onder de NOW 3.0 komen te vervallen. In geval van collectief ontslag is de werkgever ook niet langer verplicht om op voorhand overeenstemming met de vakbond of werknemersvereniging te bereiken op straffe van een subsidiekorting ter hoogte van 5%. Hierdoor wordt het voor de werkgever tijdens de NOW 3.0 eenvoudiger om tot bedrijfseconomisch ontslag over te gaan. De verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Melding Collectief Ontslag blijven echter onverminderd van kracht.

Correctie verlaging loonsom

Om werkgevers de mogelijkheid te bieden zich aan de nieuwe economische situatie aan te passen, zal onder de NOW 3.0 soepeler worden omgegaan met een verlaging in de loonsom in de periode dat de subsidie is aangevraagd (in vergelijking tot de maand juni 2020 waarvan de loonsom als uitgangspunt heeft te dienen voor de toekenning van het voorschot). Volgens de eerdere berekeningsmethode zou dit bij de definitieve vaststelling tot een lager bedrag aan subsidie leiden en daarmee een terugbetalingsverplichting ontstaan. Bij NOW 3.0 wordt niet bij iedere daling een correctie toegepast. Per tranche is een zogenoemd ‘vrijstellingspercentage’ vastgesteld. In de derde tranche bedraagt dit percentage 10%, in de vierde tranche bedraagt dit percentage 15% en in de vijfde tranche bedraagt dit percentage 20%. Een daling van de loonsom binnen dit percentage leidt niet tot een correctie achteraf. Voor zover de daling hoger is dan de voornoemde percentages, wordt de correctie enkel toegepast op het teveel gedaalde deel van de loonsom.

Verplichtingen werkgevers

Scholing en begeleiding naar ander werk

Onder de NOW 2.0 bestond reeds een verplichting tot scholingsinspanningen voor werkgever, om op die manier bij te dragen aan werkbehoud van de betreffende werknemers. Onder de NOW 3.0 is werkgever daarnaast verplicht zich in te spannen voor begeleiding van werk naar werk. Deze verplichting ontstaat op het moment dat werkgever het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ongeacht de wijze waarop tot beëindiging zal worden gekomen. In geval van bedrijfseconomisch ontslag moet in elk geval contact worden opgenomen met het UWV, via de zogenoemde ‘NOW-telefoon UWV’. Dit wordt bij het UWV vervolgens per loonheffingennummer geregistreerd. Bij gebreke van contact met de NOW-telefoon UWV zal alsnog een boete van 5% op de subsidie worden opgelegd. Dit contact laat de andere inspanningen in het kader van begeleiding van werk naar werk onverlet.

Overige verplichtingen:

Een aantal verplichtingen golden reeds voor werkgever tijdens de NOW 1.0 en/of NOW 2.0. Deze verplichtingen worden onderstaand kort herhaald:

 • Controleerbare administratie aanhouden en loonaangifte op juiste wijze invullen;
 • Verbod op uitkering van dividend/bonus en inkoop eigen aandelen in 2020/2021;
 • Verplichting om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of (bij ontbreken daarvan) de werknemers te informeren over de subsidieverlening;
 • Melden van gewijzigde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor hoogte/vaststelling van de subsidie;
 • Meewerken aan definitieve vaststelling van de subsidie door het verstrekken van de hiervoor benodigde gegevens.

Niet naleving van de verplichtingen zal in de meeste gevallen tot een korting op de subsidie kunnen leiden.

Verzoek definitieve vaststelling subsidie

De bedragen die werkgevers hebben ontvangen onder NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn een voorschotbetaling van het UWV. De berekening was gebaseerd op een inschatting van het omzetverlies en de loonsom over de betreffende periode. Sinds 7 oktober 2020 kunnen werkgevers het UWV verzoeken de subsidie voor NOW 1.0 definitief vast te stellen. Het verzoek tot vaststelling moet tijdig worden gedaan onder toezending van een aantal documenten. Daarbij moet door de werkgever afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag een accountants- of derdenverklaring worden meegezonden. Ook de aanvraag hiervan neemt enige tijd in beslag. Naar verwachting zal de definitieve vaststelling van de NOW 2.0 pas in de loop van 2021 kunnen worden aangevraagd.

Aanvraag van de 3e tranche van de NOW 3.0 is mogelijk voor de duur van 4 weken, aldus tot 13 december 2020. Na de toekenning van de subsidie zal de werkgever net als bij NOW 1 en 2 een voorschotbetaling ontvangen, welke in drie termijnen zal worden uitgekeerd. Aanvraag van de 4e tranche zal mogelijk zijn van 15 februari t/m 14 maart 2021 en voor de 5e tranche van 17 mei t/m13 juni 2021.

Heeft u vragen over de NOW of ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, neem dan gerust contact op met Rachelle Mourits, arbeidsrechtadvocaat bij Blenheim.