30 september 2021

NOW: de vaststelling van de subsidie

Categorie: Arbeidsrecht

Recent is aangekondigd dat de steunmaatregelen vanuit de overheid, onder meer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) niet zullen worden voortgezet. Per 1 oktober aanstaande zullen deze dan ook ten einde komen. In onze eerdere blogs informeerden we u reeds uitgebreid over de NOW-regeling. Na 1 oktober 2021 kan geen aanvraag meer worden gedaan voor het ontvangen van een subsidie, maar de procedures tot definitieve vaststelling van de NOW-subsidie zijn daarmee logischerwijze nog niet afgerond. In dat kader attenderen wij u op het volgende.

Verzoek tot vaststelling NOW 1 uiterlijk 31 oktober

Uit recent onderzoek is gebleken dat het verzoek tot vaststelling van de NOW-subsidie op basis van de NOW 1-regeling tot nu toe achterblijft in verhouding tot het aantal ontvangen (voorschot)aanvragen voor deze periode. Mogelijk heeft dit te maken met onduidelijkheden over hoe om te gaan met bepaalde regels uit de NOW en de onbekendheid met het feit dat actief om vaststelling bij het UWV moet worden verzocht. Ook accountants hebben zich bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld en aangegeven dat het afgeven van de vereiste accountantsverklaring een zeer omvangrijk proces is. Het is echter van groot belang om een volledig verzoek tot vaststelling uiterlijk op 31 oktober aanstaande aan het UWV te zenden. Heeft het UWV op die datum geen volledig verzoek tot vaststelling ontvangen, dan wordt de subsidie op nihil gesteld. Dat betekent dat alle ontvangen voorschotten over de periode van NOW 1 moeten worden terugbetaald. Lees voor meer informatie ook onze blog over 5 aandachtspunten bij weigering of lagere vaststelling NOW subsidie.

Vaststelling subsidie NOW 4

Hoewel de subsidievaststelling van de laatste NOW-periode (NOW 4) misschien nog ver weg lijkt, is het in sommige gevallen ook raadzaam alvast aandacht aan deze vaststelling te besteden. De voorwaarden voor het aanvragen van NOW 4 zijn vrijwel gelijk bleven aan de voorwaarden die werden gesteld in de daaraan voorafgaande NOW-regeling (Zie onze blog over NOW 3). Op het gebied van het uitkeren van bonussen en dividend is er voor sommige ondernemingen echter een opvallende, aanvullende voorwaarde gesteld.

Aanvullende voorwaarde voor grotere ondernemingen

Deze voorwaarde heeft met name betrekking op grote ondernemingen. Voor werkgevers waarvan het voorschot op de subsidie en/of de vaststelling van de subsidie een bedrag van €125.000,– overstijgt, wordt de voorwaarde gesteld dat zij met minimaal één betrokken werknemersvereniging afspraken maken over het bonus- en dividendbeleid binnen de onderneming. Indien geen sprake is van een betrokken werknemersvereniging of een werkgever niet meer dan 20 werknemers in dienst heeft, mogen deze afspraken ook worden gemaakt met een andere vorm van personeelsvertegenwoordiging – bijvoorbeeld de Ondernemingsraad. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een overeenkomst, welke bij het verzoek om vaststelling van de subsidie aan het UWV moet worden verzonden.

Deze aanvullende voorwaarde wordt in de praktijk nogal opmerkelijk geacht. Immers, voor werkgevers waarvan het voorschot op de subsidie en/of de vaststelling van de subsidie een bedrag van €125.000,– overstijgt, geldt ook onder de NOW 4 een verbod om dividend en bonussen uit te keren aan het bestuur, de directie en de Raad van Bestuur. Het is dan ook opvallend dat over het bonus- en dividendbeleid overleg moet worden gevoerd, terwijl vaststaat dat geen dividend/bonussen zullen worden uitgekeerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft desgevraagd aangegeven dat met deze voorwaarde wordt beoogd de invloed van de werknemersvertegenwoordiging te vergroten, alsmede te voorkomen dat de NOW-subsidie de onderneming zal uitvloeien en daarmee niet wordt gebruikt waarvoor zij is bedoeld. Hoe de voorwaarde zich echter verhoudt tot het verbod tot uitkeren van bonussen en dividend, wordt niet duidelijk. Mogelijk is beoogd dat ruimere afspraken zullen worden gemaakt over behoud van werk en niet enkel zal worden toegespitst op het uitkeren van dividend en bonussen aan het bestuur, de directie en de Raad van Bestuur.

Het is hoe dan ook raadzaam om hieraan tijdig aandacht te besteden. Deze voorwaarde blijft ook nog ná 1 oktober aanstaande relevant. Immers, de gesloten overeenkomst moet worden toegezonden bij het verzoek om vaststelling van de subsidie. Blijkt bij de vaststelling dat deze overeenkomst er niet is, dan wordt de NOW 4-subsidie op nihil gesteld.

Tot slot

Bij het vaststellen van de NOW-subsidie kunnen er verschillende vragen rijzen over de juiste toepassing van de regeling, al dan niet in combinatie met de feitelijke situatie binnen de onderneming. Mocht u vragen hebben over de vaststelling van de NOW, dan helpt Blenheim u graag.