4 maart 2014

De Ondernemingskamer: aandeelhouder twijfelt aan juist beleid binnen B.V.

Categorie: Bestuursrecht

De Ondernemingskamer over samenwerking tussen de vennootschap en de B.V. van de aandeelhouder

Verzoeker in deze zaak voldoet of voldeed aan de ontvankelijkheidsvereisten om een procedure bij de Ondernemingskamer te starten. De aandeelhouder hield namelijk 10% van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap. Naast een aantal kleinere andere aandeelhouders, was er één grootaandeelhouder.

De grootaandeelhouder van de vennootschap richt op enig moment een andere B.V. op. De grootaandeelhouder bedingt daarbij dat de door nieuw opgerichte B.V. nauw zal gaan amenwerken met de vennootschap en de vennootschap krijgt voorts een optie om in de toekomst 50% van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van de door de grootaandeelhouder opgerichte B.V. te kopen.

### De Ondernemingskamer: belangenverstrengeling

De verzoeker in de enquêteprocedure, (een van) de minderheidsaandeelhouder(s) stelt dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen binnen de vennootschap, nu er van een belangenverstrengeling is gebleken; de meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap is tevens oprichter van de B.V.
Verzoekster stelt dat zij twijfels heeft over de zakelijkheid van de transacties tussen de vennootschap en de door de meerderheidsaandeelhouder opgerichte B.V. en geeft de Ondernemingskamer aan dat het maar zeer de vraag is of de transacties tussen de vennootschap enerzijds en de door de grootaandeelhouder opgerichte B.V. anderzijds, zijn geschied ‘at arms’ length’.
Uit het arrest blijkt dat de Ondernemingskamer met de twijfels van de minderheidsaandeelhouder meegaat, omdat de meerderheidsaandeelhouder onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat de transacties wel degelijk een zakelijk karakter hebben (gehad). De Ondernemingskamer neemt dus in de eerst fase van de procedure aan dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid binnen de vennootschap te twijfelen. Daarbij merkt de Ondernemingskamer specifiek op dat het te betwijfelen valt of het bestuur van de vennootschap (lees de meerderheidsaandeelhouder) wel steeds het belang van de vennootschap, bij het doen van de transacties met de B.V., voorop heeft gesteld. De Ondernemingskamer neemt bij haar oordeel dat er sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid binnen de vennootschap te twijfelen mee dat ondanks vragen van verzoeker aan het bestuur van de vennootschap om meer helderheid in de beweegredenen over het gevoerde beleid geen, althans geen bevredigend antwoord wordt gegeven.

### De Ondernemingskamer; onthouding informatie minderheidsaandeelhouder

Met het voorgaande acht de Ondernemingskamer het voldoende inzichtelijk gemaakt door verzoekster, de minderheidsaandeelhouder, dat zij onkundig is gehouden in die zin dat de meerderheidsaandeelhouder bewust informatie over – onder andere – de optie tot koop van 50% van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van de B.V. aan de minderheidsaandeelhouder heeft achtergehouden. De Ondernemingskamer wijst het verzoek dan ook toe.

### Advocaat ondernemingsrecht over de Ondernemingskamer en de enquêteprocedure

Zoals ook uit dit arrest blijkt, kan de Ondernemingskamer een enquête gelasten naar het binnen een vennootschap gevoerde beleid, indien de Ondernemingskamer aannemelijk is gemaakt dat er ‘gegronde redenen’ zijn, om aan een juist beleid te twijfelen.
Advocaat Ondernemingsrecht mr. Jeroen Latour van Blenheim Advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures bij de Ondernemingskamer. Hij staat daarbij zowel verzoekers, als verweerders bij. Omdat ondernemingsrecht advocaat mr. Jeroen Latour zowel verzoekers, als verweerders in een enquêteprocedure bijstaat, weet hij precies waarop hij moet “letten” en kan hij adequaat procederen.
Indien u vragen heeft over de Ondernemingskamer, dan wel de enquêteprocedure, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze [advocaten ondernemingsrecht](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/advocaat-vennootschapsrecht)[ ](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/ondernemingsrecht.html)mr. Jeroen Latour.