17 april 2012

Vertegenwoordiging van de vennootschap: geschil tussen bestuurders/aandeelhouders

Categorie: Ondernemingsrecht

De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft 9 december jl. een belangrijke uitspraak gewezen in een zaak waarbij bestuurders met elkaar in conflict waren en waarbij één van hen namens de vennootschap een advocaat de opdracht had gegeven om haar te vertegenwoordigen. Voornoemde opdracht heeft tot niet-ontvankelijkheid van de vennootschap in de procedure geleid!

Sam Beheer B.V. (“Sam Beheer”) en Schutz Beheer B.V. (“Schutz Beheer”) zijn bestuurders van RSVO Online BV. (“RSVO Online”). RSVO Online vordert dat Sam Beheer en haar bestuurder Schouten hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van EUR 57.850.

Sam Beheer en Schouten hebben als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat RSVO Online niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering omdat zij niet rechtsgeldig is vertegenwoordigd. Zij hebben daartoe aangevoerd dat Schutz Beheer en Sam Beheer op grond van art. 17 lid 2 van de statuten van RSVO Online alleen gezamenlijk bevoegd zijn RSVO Online te vertegenwoordigen. Schutz Beheer was daarom niet bevoegd om zelfstandig, zonder daartoe gemachtigd te zijn door Sam Beheer, aan een advocaat opdracht te geven namens RSVO Online Sam Beheer en Schouten in rechte te betrekken. Dit verweer slaagt. Ingevolge art. 2:240 BW vertegenwoordigt het bestuur de vennootschap en komt die vertegenwoordigingsbevoegdheid mede aan iedere bestuurder toe, tenzij de statuten bepalen dat die bevoegdheid behalve aan het bestuur slechts toekomt aan één of meerdere bestuurders. De statuten van RSVO Online bepalen in art. 17 lid 1 dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan twee gezamenlijk handelende bestuurders toekomt en in lid 2 van dat artikel dat in alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders de vennootschap niettemin alleen door twee gezamenlijk handelende bestuurders kan worden vertegenwoordigd.

Argument RSVO

Het argument van RSVO Online, althans Schutz Beheer, dat een redelijke uitleg van de statuten moet inhouden dat er gezien de ontstane situatie, waarbij niet meer sprake is van drie bestuurders (hetgeen bij de oprichting wel het geval was) doch van twee, toch rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap kan plaatsvinden als één bestuurder namens de vennootschap optreedt, gaat niet op.

Nu sprake is van een conflict tussen de (enige) twee bestuurders en zij van mening verschillen over de vraag welke (rechts)handelingen in het belang van RSVO Online zijn, zullen zij hun conflict onderling moeten oplossen dan wel voorleggen aan de Ondernemingskamer.

De voorzieningenrechter verklaart RSVO Online niet-ontvankelijk in haar vordering.