16 september 2016

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Categorie: Bestuursrecht

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich recentelijk gebogen over het al dan niet toelaatbaar zijn van een taaltoets als ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer de taaltoets niet zou halen zou de arbeidsovereenkomst van rechtswege zijn beëindigd zonder dat de werkgever daarvoor nog een hele inhoudelijke ontslagprocedure hoefde te volgen.

In dit geval was het hof van mening dat deze voorwaarde rechtsgeldig was, en dus mocht. De werknemers in deze zaak waren werkzaam geweest als uitzendkrachten in het distributiecentrum van de werkgever. De werkgever had op grond van afspraken met de vakbonden aan de werknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van een jaar. In deze arbeidsovereenkomst was uitdrukkelijk bepaald dat de werknemers Nederlandse les moesten volgen en een taaltoets moesten halen. Lukte dat niet voor een bepaalde gestelde termijn, dan zou de arbeidsovereenkomst eindigen per de dag erna zonder dat opzegging was vereist.

Voorwaarde in arbeidscontract

De werknemers hadden de taalcursus gevolgd, maar hebben de eindtoets en de herkansing niet gehaald. Werkgever had daarop aangegeven dat het dienstverband beëindigd was. Werknemers kwamen hiertegen in het geweer. Het hof is van mening dat de afspraken die de werkgever met de vakbonden heeft gemaakt ten aanzien van de ontbindende voorwaarde over de taaltoets, niet in strijd is met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Het gaat om een redelijke voorwaarde in de vorm van een deugdelijke beheersing van de Nederlandse taal. De werknemers wisten van te voren, welke eisen aan hen gesteld werden en wat de consequenties zouden zijn indien zij daar niet aan zouden voldoen. Hiermee is het dienstverband gelijk beëindigd.

Eerder was de rechter akkoord met het stellen van de voorwaarde dat de werknemer binnen een zekere termijn over bepaalde diploma’s moest beschikken, of het hebben van de benodigde Schiphol-pas (met daaraan gekoppeld een Verklaring Omtrent Gedrag) van een schoonmaker. Indien aan deze voorwaarden niet werd voldaan, eindigde het dienstverband.

Meer open normen die in de beïnvloedingssfeer van de werkgever liggen, zoals het stellen en behalen van bepaalde targets of het wegvallen van een bepaald agentschap, waar de werknemer op werkzaam was, werden niet akkoord bevonden door de rechter en in deze zaken bleef het dienstverband in stand.

Mocht u verder vragen hebben over arbeidsrecht of deze zaak dan kan u contact opnemen met arbeidsrecht advocaat Rachelle Mourits.