4 april 2014

Ontslag bestuurder

Categorie: Bestuursrecht

Ontslag van een statutair bestuurder

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, wordt een statutair bestuurder benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. Bij een structuur vennootschap is niet de algemene vergadering het bevoegde orgaan tot benoeming en ontslag van een statutair bestuurder, maar de raad van commissarissen. Sinds de invoering van de [flex b.v.](http://www.blenheim.nl/nl/flexbv) in 2012 zijn de mogelijkheden om bestuurders te benoemen of te ontslaan door “aan aandeelhouders van een bepaalde soort” verruimt.
Indien de algemene vergadering voornemens is een statutair bestuurder te ontslaan, zal zij een algemene vergadering bijeen moeten roepen. Het is van belang om daarbij de statuten te checken op de formaliteiten.
Uit de wet – en veelal de statuten – vloeit voort dat een bestuurder in een algemene vergadering altijd een adviserende stem heeft. Daarbij dient een bestuurder te worden gehoord ter zake het voorgenomen ontslagbesluit. Voorts speelt bij een voorgenomen ontslag van een statutair bestuurder de redelijkheid en billijkheid die de organen bij een vennootschap jegens elkaar in acht moeten houden een rol.

### Geen geldig aandeelhoudersbesluit: ontslag nietig

Indien de formaliteiten, zoals hierboven kort uiteen gezet, niet in acht worden genomen, dan is het ontslagbesluit nietig.
Voornoemde houdt in dat de statutair bestuurder niet is ontslagen en nog altijd een dienstbetrekking heeft. Uit de jurisprudentie is gebleken dat een ontslagbesluit nietig is, indien aandeelhouders niet alle formaliteiten in acht nemen en bijvoorbeeld denken snel een algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer de statutair bestuurder met vakantie is om hem vervolgens te ontslaan. De statutair bestuurder kan dan niet worden gehoord, nog kan hij gebruik maken van zijn adviserende stem.

### Vordering vernietiging ontslag

Een statutair bestuurder die wordt geconfronteerd met een ontslag, dient er dus goed aan zicht te laten adviseren door een advocaat en na te gaan of de formaliteiten in acht zijn genomen. Indien dat niet het geval is kan de statutair bestuurder een vordering tot vernietiging van het ontslag instellen bij de rechtbank. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat die vordering alsdan zal worden toegewezen.

### Advocaat ondernemingsrecht over ontslag van een bestuurder

Het ontslag van een statutair bestuurder is, indien sprake is van een meerderheidsaandeelhouder, slechts een formaliteit. Echter, er zijn tal van valkuilen. Een statutair bestuurder die is ontslagen in een niet rechtsgeldig bijeen geroepen algemene vergadering dan wel in een rechtsgeldig bijeen geroepen algemene vergadering, waarin niet alle formaliteiten in acht zijn genomen, staat bloot aan vernietiging.
[Advocaat ondernemingsrecht](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/ondernemingsrecht.html) mr. Jeroen Latour staat zowel statutair bestuurders, alsmede aandeelhouders bij ter zake ontslag van een statutair bestuurder. Indien u vragen heeft over het ontslag van een bestuurder, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Jeroen Latour.