22 maart 2013

Ontslag statutair directeur

Categorie: Arbeidsrecht

Het belangrijkste verschil tussen een “gewone” werknemer en een statutair directeur is dat een statutair directeur naast de arbeidsrechtelijke band ook een vennootschapsrechtelijke relatie heeft met de onderneming. Daarom geldt er voor het ontslag van een directeur een ander wettelijke regeling.

Arbeidsrechtelijk ontslag van een statutair directeur

Ten aanzien van het ontslag van de arbeidsrelatie is van belang dat het algemene opzegverbod van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) niet van toepassing is op de statutair directeur. Dit betekent dat voorafgaande toestemming van het UWV werkbedrijf niet nodig is. Zodra de directeur vennootschapsrechtelijk is ontslagen eindigt ook de arbeidsrechtelijke band. De arbeidsovereenkomst met een statutair directeur kan dus rechtsgeldig worden opgezegd zonder toestemming van het UWV werkbedrijf. Let wel, bij de bestuurder van een stichting is dit anders. Een vennootschapsrechtelijk ontslag van een statutair bestuurder van een stichting brengt niet automatisch een arbeidsrechtelijk ontslag als werknemer van de stichting met zich mee.

Vennootschapsrechtelijk ontslag van een statutair directeur

Het is van groot belang dat de procedurele vereisten van het statutair ontslag in acht worden genomen. Belangrijk is wie bevoegd is om tot het ontslag van de statutair directeur over te gaan. Hiervoor zullen de statuten van de onderneming doorgaans uitsluitsel geven. Op basis van de wet is bevoegd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de Raad van Commissarissen bij een structuurvennootschap.

Van belang is ook dat gekeken wordt of er wel sprake is van een statutair directeur of dat de betreffende directeur enkel “titulair” directeur is. De vraag is dus: is de statutair directeur destijds daadwerkelijk benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (of enig ander bevoegd orgaan)? De statutair directeur zal vervolgens door hetzelfde orgaan ontslagen moeten worden als waardoor hij/zij is benoemd.

Ontslagprocedure directeur

Er wordt wel eens vergeten dat de bestuurder een adviserende stem heeft in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten aanzien van zijn ontslag. Dit betekent dat het bestuur de gelegenheid moet krijgen zijn advies te geven over het voorgenomen besluit. Daarnaast moet de bestuurder in kwestie ook worden gehoord. De bestuurder moet namelijk in de gelegenheid worden gesteld om juridisch advies in te winnen/verweer te voeren tegen het ontslagbesluit.
Wordt dit vergeten of worden procedurevoorschriften niet nageleefd dan kan het ontslagbesluit nietig of vernietigbaar zijn, waardoor het ontslag zijn geldigheid verliest.

De statutair directeur kan het ontslagbesluit vennootschapsrechtelijk aanvechten door de nietigheid of vernietigbaarheid van het ontslagbesluit in te roepen. Daarnaast kan de statutair directeur ten aanzien van zijn arbeidsrechtelijke positie bij de kantonrechter een schadevergoeding vorderen in een zogenaamde “kennelijk onredelijk ontslagprocedure”. Indien het ontslag kennelijk onredelijk wordt geacht dan kan de rechter een vergoeding toekennen indien de gevolgen van het ontslag voor de statutair directeur in vergelijking tot het belang van de vennootschap te ernstig zijn.