9 juni 2020

Openbaarmaking van koersgevoelige informatie in tijden van COVID-19

Categorie: Financieel recht

Openbaarmaking van koersgevoelige informatie in tijden van COVID-19

De ontwikkelingen inzake het coronavirus brengen uitdagingen mee voor uitgevende instellingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de periodieke financiële verslaggeving en de verplichting om koersgevoelige informatie openbaar te maken. Financieel toezichthouders zoals AFM en ESMA benadrukken het belang van een transparante markt in tijden van crisis. Zowel ondernemingen als het beleggend publiek hebben namelijk baat bij vertrouwen dat ontstaat door het volledig, correct en tijdig informeren van voorwetenschap. Ook nu is het van groot belang voor een uitgevende instelling om de juiste elementen te betrekken in de beoordeling of sprake is van informatie die kwalificeert als voorwetenschap. In deze blog zet ik daarom kort uiteen wat de verplichting tot openbaarmaking van voorwetenschap inhoudt en wat de mogelijke implicaties van het coronavirus hierop zijn.

Verordening Marktmisbruik en voorwetenschap

Op basis van de Europese Verordening Marktmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR) moet voorwetenschap direct openbaar worden gemaakt door uitgevende instellingen. De MAR kent twee hoofddoelen. Ten eerste is de gedachte dat door het publiceren ervan beleggers op gelijke voet komen te verkeren en dat zo de kans op handel met voorwetenschap afneemt. Het tweede doel is het bevorderen van het prijsvormingsproces door een toename van markttransparantie. Voorwetenschap is niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer uitgevende instellingen of op één of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten (zie art. 7 lid 1 MAR).

De kernbepaling voor het openbaarmakingsregime blijkt uit art. 17 MAR. Kort gezegd, gaat het bij de verplichting tot openbaarmaking van voorwetenschap om informatie die:

1) niet openbaar is gemaakt,

2) concreet is,

3) waarschijnlijk een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten van de uitgevende instelling, en

4) rechtstreeks betrekking heeft op de uitgevende instelling.

Een uitgevende instelling is zelf verantwoordelijk voor het maken van de afweging of sprake is van voorwetenschap. Zij weet wat van belang is voor de instelling en daarmee voor de (potentiële) beleggers in de onderneming. De AFM adviseert om de informatie openbaar te maken als twijfel bestaat of informatie waar de uitgevende instelling over beschikt aangemerkt kan worden als voorwetenschap. Daarnaast is de definitie van voorwetenschap afhankelijk van de sector, het marktsentiment en recente ontwikkelingen. Uitgevende instellingen zullen daarom vragen moeten stellen zoals:

 • Hoe actueel is de informatie?
 • Gaat het om nieuwe informatie?
 • Op welke wijze voegt deze informatie wat toe aan de al bestaande informatie omtrent dit onderwerp?
 • Tijdens de coronacrisis zal veelal de neiging opkomen om slecht nieuws te verhullen. Voor zowel goed als slecht nieuws geldt dat alle voorwetenschap die rechtstreekse betrekking heeft op de uitgevende instelling, zo snel als mogelijk op de website moet worden geopenbaard. Het moet niet alleen als persbericht op de website staan, maar ook in het register van de AFM komen te staan. Daarnaast moet de inhoud duidelijk, correct en niet misleidend zijn.

Wanneer is uitstel mededelingen MAR gerechtvaardigd?

Soms mag de uitgevende instelling besluiten om de publicatie uit te stellen. Dat is slechts toegestaan als:

 1. onmiddellijke openbaarmaking waarschijnlijk schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de uitgevende instelling;
 2. het niet waarschijnlijk is dat het publiek door het uitstel van de openbaarmaking wordt misleid; en
 3. de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie wordt gegarandeerd.
 4. Het is belangrijk dat publicaties niet te lang worden uitgesteld. Ook als het gaat om een negatieve financiële positie en/of resultaten. Iedere belangrijke wijziging hierin valt namelijk mogelijk onder de noemer voorwetenschap. Hetzelfde geldt voor omvangrijke reorganisaties en strategische koerswijzigingen.

Voorwetenschap MAR en COVID-19

Met het oog op de invloed van COVID-19 kunnen afwijkingen van eerder openbaar gemaakte verwachtingen of doelstellingen en significante verschillen van eerdere prognoses, algemeen aanvaarde marktverwachtingen of rating worden aangemerkt als voorwetenschap.

ESMA laat weten dat uitgevende instellingen transparantie moeten verschaffen over de feitelijke en potentiële gevolgen van COVID-19, voor zover mogelijk op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van hun bedrijfsactiviteiten, financiële situatie en economische prestaties in het financiële jaarverslag van 2019, indien deze nog niet zijn afgerond of anderszins in hun tussentijdse financiële verslaglegging.

Naast de adviezen van de ESMA adviseren wij uitgevende instellingen om met een aantal punten rekening te houden:

 • Uitgevende instellingen moeten hun informatievoorziening en voorlichtingsplan regelmatig evalueren om beleggers, analisten en andere belanghebbenden op de hoogte te houden, zodat de informatie actueel en op een consequente manier openbaar wordt gemaakt.
 • Uitgevende instellingen dienen te evalueren of het noodzakelijk is informatie te verschaffen over het verwachte effect op hun financiële resultaten op middellange tot lange termijn, met inachtneming van de resultaten voor de rest van het jaar.
 • Tot slot raden wij uitgevende instellingen aan om bereid te zijn om vragen over COVID-19 en het verwachte effect daarvan op hun resultaten te beantwoorden op bijeenkomsten van beleggingsanalisten.
 • Kortom, het proces omtrent identificatie, classificatie en kwalificatie van voorwetenschap is intensief. De helft van de uitgevende instellingen vermeldt dat zij samen met een juridisch adviseur tot de uiteindelijke kwalificatie is gekomen.