15 juli 2015

Openbaarmakingsplicht ter voorkoming van handel voorwetenschap

Categorie: Bestuursrecht

Openbaarmakingsplicht ter voorkoming van handel voorwetenschap

In het arrest van het Hof van Amsterdam van 11 november 2014 ging het om de vraag of Super De Boer koersgevoelige informatie over het overnamebod van Jumbo eerder openbaar had moeten maken. Uit de Wet vloeit namelijk voort dat koersgevoelige informatie onverwijld moet worden geopenbaard. Dit om marktmisbruik te voorkomen. Koersgevoelige informatie kan echter onder een aantal omstandigheden geheim worden gehouden, indien dat een rechtmatig doel heeft, indien de vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd kan worden en er geen misleiding van publiek te duchten is.Handel met voorwetenschap moet vanzelfsprekend voorkomen worden.

Koersgevoelige informatie te laat openbaar gemaakt

Indien echter het nieuws op één of andere manier toch naar buiten komt, dan zal de conclusie snel zijn dat de vertrouwelijkheid niet kon worden gewaarborgd. Dat speelde ook bij het overnamebod van Jumbo, welke informatie (natuurlijk) als koersgevoelige informatie moet worden beschouwd. De Stichting Procedure Super De Boer heeft rapporten laten opstellen over de handelsvolume vlak voor het bekend worden van het overnamebod van Jumbo. Daaruit blijkt dat er aanzienlijk hogere handelsvolumes zijn vlak voordat het overnamebod bekend werd, waardoor de conclusie van de Stichting was dat de koersgevoelige informatie dus al bekend was bij sommigen.

Abnormale handelsvolumes en marktmisbruik

Het Hof overweegt dat wel rekening moet worden gehouden met het zogenaamde hind sight bias. Daarmee wordt bedoeld dat het gegeven dat van de rechter wordt verlangd achteraf gebeurtenissen te beoordelen, terwijl het achteraf oordelen natuurlijk altijd makkelijk is met de kennis van nu. Niettemin overwegen beide deskundigen over de koers dat de sprong in de koers als abnormaal moet worden gezien. Er wordt overwogen dat Super De Boer na een handelsdag tot de conclusie had moeten komen dat de vertrouwelijkheid van de koersgevoelige informatie over het overnamebod van Jumbo niet meer kon worden gewaarborgd. Op dat moment waren er al drie handelsdagen voorbijgegaan sinds de ontvangst van het overnamebod. Die dag bleek een veelvoud van het over de voorafgaande periode dagelijks gemiddelde aan aandelen te zijn verhandeld, terwijl in de twee dagen daarvoor er ook al aanzienlijk hoge omzetten waren. Op dat moment was duidelijk sprake van een ontwikkeling die afweek van de gebruikelijke patronen. Super De Boer had nog aangegeven dat er weliswaar grotere volumes waren, maar dat er nog geen koersstijging zichtbaar was. Het Hof gaat daaraan voorbij, ook omdat de AFM in een rapport over marktmisbruik en koersgevoelige informatie er al op heeft gewezen dat handel op basis van nog niet openbare informatie niet altijd tot een prijsstijging hoeft te leiden, maar ook dat abnormale volumes in dit verband van belang kunnen zijn. Het Hof overweegt dat Super De Boer de koersgevoelige informatie over het overnameverbod eerder openbaar had moeten maken. Door dat niet te doen, heeft Super De Boer in strijd gehandeld met de verplichting de koersgevoelige informatie zo spoedig als mogelijk openbaar te maken. Dat leidt tot onrechtmatig handelen jegens de beleggers die dus op grond van onvolledige informatie hun aandelen in de periode van Super De Boer hebben verkocht.