5 juni 2013

Opgave bedrijfsgegevens aan CBS en privacy

Categorie: Privacyrecht

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebonden aan privacywetgeving. In de CBS-wet (artikel 37) is opgenomen dat de gegevens die het CBS ontvangt alleen mogen worden gebruikt voor statistische doeleinden. Het CBS verstrekt nooit onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus, politieke partijen, verzekeringsbedrijven of wie dan ook. De persoonsgegevens van CBS-onderzoeken worden vanuit heel Nederland gecodeerd (dat wil zeggen dat ze zijn beveiligd tegen misbruik) naar het CBS gestuurd. Bij het CBS komen de gegevens terecht op een plaats waar niemand er van buitenaf bij kan komen. Daarnaast tekenen alle CBS-ers een geheimhoudingsverklaring.

Opgave bedrijfsgegevens CBS in beveiligde internet omgeving

Het CBS zorgt voor een beveiligde omgeving bij het versturen van gegevens naar het CBS via het internet of via e-mail. Voor de statistiek Investeringen in vaste activa wordt aan bedrijven een brief of e-mail toegezonden met inlogcode om een vragenlijst te downloaden of om de vragenlijst online in te vullen. Op het moment dat men de ingevulde vragenlijst wil verzenden aan het CBS, volgt er de keuze via internet of via e-mail verzenden. In het geval u via Internet instuurt, maken wij gebruik van een beveiligde internetverbinding (net als banken e.d.). Kiest u voor e-mail, dan wordt uw bericht eerst versleuteld volgens internationale normen. De versleutelde gegevens kunnen alleen door een machine binnen het CBS weer ontsleuteld worden. De veiligheid van het verzenden van uw vertrouwelijke gegevens wordt door het CBS dus op beide manieren gegarandeerd.

Bestuurlijke boete mogelijk bij niet naleving van opgave-verplichting

De wetgever vindt het tot stand komen van bedrijfsstatistieken zo belangrijk, dat het aanleveren van gegevens door bedrijven en instellingen (onder bepaalde voorwaarden) wettelijk verplicht is gesteld. Meer precies gaat het om de CBS-wet, artikel 33, derde en vierde lid of artikel 38b CBS-wet. Op grond van deze wet zijn de aangeschreven bedrijven verplicht de gevraagde gegevens tijdig, volledig en kosteloos te verstrekken.

Procedure CBS bij handhaving

Bedrijven die niet voldoen aan hun opgave-verplichting kunnen te maken krijgen met handhaving. Handhaving betekent dat we u verplichten om uw gegevens toch nog aan te leveren. Bij niet nakoming binnen twee weken na verzending van de betreffende beschikking, wordt een dwangsom per dag verbeurd. Dit kan gedurende een maximum aantal dagen. Bij een volgende (herhaalde) overtreding kan het CBS een bestuurlijke boete opleggen. De bestuurlijke boete dient in één keer voldaan te worden. Een advocaat bestuursrecht kan bezwaar maken tegen de door het CBS opgelegde boete.

Deze last onder dwangsom en/of bestuurlijke boete van het CBS kan oplopen tot € 16.000,-. Bij het besluit to oplegging van een boet dient een belangenafweging gemaakt te worden tussen het maatschappelijk belang van de rol die het CBS vervult en het belang van het individuele bedrijf. Uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de dwangsom en bestuurlijke boete is de omvang, aard en ernst van de overtreding.

Meer informatie en de volledige tekst van de CBS-wet, vindt u op www.cbs.nl/handhaving.