21 september 2015

Opheffing conservatoir beslag

Categorie: Beslagrecht

Opheffing van het conservatoire beslag kan in kort geding gevorderd worden. Een advocaat kan het kort geding op korte termijn aanhangig maken; het wordt ook wel een opheffing kortgeding genoemd. Artikel 705 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv.”) ziet op de vordering tot opheffing van het conservatoire beslag. Iedere belanghebbende kan op de voet van artikel 705 Rv. opheffing vorderen van het conservatoire beslag. Als bijvoorbeeld op je bankrekening beslag is gelegd ben je belanghebbende.

Opheffingsgronden beslag

Beslaglegging is vervelend. Soms is het beslag onrechtmatig. Er zijn vier opheffingsgronden voor opheffing van beslag. Zo kan de opheffing van een conservatoir beslag in kort geding onder meer worden bevolen, indien:

  1. op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd,
  2. summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of
  3. van het onnodige van het beslag of,
  4. als beslag is gelegd voor een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld.

Summierlijk blijken ondeugdelijkheid vordering

Beslag dient in ieder geval te worden opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht (vordering beslaglegger). Het is aan de gedupeerde van het beslag in eerste instantie aan degene die opheffing vordert om aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. De voorzieningenrechter zal vervolgens aan de hand van een beoordeling van hetgeen door beide partijen is gesteld en summierlijk is onderbouwd moeten beslissen of het beslag al dan niet dient te worden opgeheven, waarbij door de voorzieningenrechter een afweging wordt gemaakt tussen de belangen van beide partijen.

Een recent arrest van de Hoge Raad laat, echter, zien dat er niet snel sprake is van de ondeugdelijk van het door een beslaglegger ingeroepen recht.

Vordering beslaglegger

Zo oordeelde de Hoge Raad dat indien een vordering van de beslaglegger in een bodemprocedure wordt afgewezen en er door de beslaglegger hoger beroep is aangetekend, dit niet automatisch betekent dat het beslag dient te worden opgeheven. Ook in dat geval zal er rekening dienen te worden gehouden met de wederzijdse belangen.

De Hoge Raad oordeelt als volgt:

Het ligt op de weg van degene die opheffing van een conservatoir beslag vordert om aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gestelde vordering ondeugdelijk is. Indien het beslag in de loop van het geding door de beslaglegger wordt opgeheven en, bijvoorbeeld in verband met de proceskosten, nog slechts moet worden beoordeeld of de vordering tot opheffing daarvan had moeten worden toegewezen, rechtvaardigt het enkele feit van die opheffing door de beslaglegger niet het oordeel dat summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering waarvoor het beslag is gelegd. Aan de opheffing van een beslag kunnen immers vele motieven ten grondslag liggen. Ook de omstandigheid dat die vordering is afgewezen, rechtvaardigt dit oordeel niet zonder meer indien tegen het vonnis of arrest een rechtsmiddel is ingesteld. In een zodanig geval dienen de wederzijdse belangen van partijen te worden afgewogen, waarbij in aanmerking dient te worden genomen dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de hoofdzaak wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering voor de door het beslag ontstane schade kan worden aangesproken. De omstandigheid dat de rechter in de hoofdzaak reeds uitspraak heeft gedaan, dient hierbij te worden meegewogen. Van de rechter kan overigens niet worden gevergd dat hij in zijn vonnis mede een voorlopige beoordeling geeft van de kans van slagen van het door de beslaglegger tegen het vonnis aangewende rechtsmiddel. (vgl. HR 30 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1559, NJ 2007/483)

Advies advocaat over opheffing beslag

Mocht u of uw onderneming worden geconfronteerd met een conservatoir beslag, neem dan vrijblijvend contact op met Blenheim Advocaten. Gezamenlijk kan dan worden bekeken in hoeverre het een mogelijkheid is om het beslag op te heffen.