29 juli 2015

Opheffing van beslag en aansprakelijkheid beslaglegger

Categorie: Beslagrecht

In een arrest van de Hoge Raad ging het over het leggen van beslag, de opheffing van beslag en aansprakelijkheid van de beslaglegger.

Het ging om beslag op twee woonhuizen en op bankrekeningen uit hoofde van een vordering van onrechtmatige daad (bestuurdersaansprakelijkheid), waarbij voor een bedrag ter hoogte van EUR 7.000.000,- beslag is gelegd.

In dit arrest ging het om een drietal belangrijke vragen bij beslaglegging.

Hoe kan beslag opgeheven worden?

Ten eerste ging het om de vraag onder welke omstandigheden het beslag kon worden opgeheven. Het gaat er dan om dat summierlijk moet worden aangetoond dat de beslaglegger geen vordering heeft. Daarvoor is niet alleen het verzoekschrift tot beslaglegging van belang. Als de beslaglegger beslag legt en degene die met dat beslag wordt geconfronteerd een kort geding tot opheffing van het beslag begint, dan kan de rechter ook de omstandigheden tijdens de zitting meenemen. In dit geval had de beslaglegger voorafgaand aan de zitting ook aangegeven dat hij zich beriep op pauliana, oftewel dat schuldeisers zouden zijn benadeeld. Belangrijk is ook dat de rechter in kort geding bij beslaglegging altijd een belangenafweging zal maken. Wat dan meeweegt, is de kans dat de vordering in een bodemprocedure wordt toegewezen en ook dat een beslaglegger in principe op eigen risico handelt.

Er vindt dus altijd een belangenafweging plaats. Dat is eigenlijk alleen anders wanneer opheffing wordt gevorderd als er voldoende zekerheid is geboden. Als je als partij wordt geconfronteerd met een beslag en je stelt voor de hoogte van dat beslag een zekerheid, dan moet het beslag worden opgeheven. Een belangenafweging moet dan wel plaatsvinden, maar zal eigenlijk altijd uitvallen in het voordeel van degene die zekerheid stelt.

Aansprakelijkheid bij onterecht beslag

Ten tweede speelde ook in dit arrest de vraag of er sprake is van ondeugdelijkheid van een vordering als het beslag is opgeheven. Met andere woorden, als ondernemer wordt u bijvoorbeeld geconfronteerd met een beslag, u gaat daartegen in verweer en tijdens eventuele onderhandelingen, besluit de beslaglegger op te heffen. Betekent dat dan dat de vordering ondeugdelijk is? Dat hoeft niet het geval te zijn. Het enkele feit dat een beslaglegger opheft, betekent nog niet dat de vordering ondeugdelijk is. In een eventuele bodemprocedure kan bijvoorbeeld nog steeds de vorderingen waarvoor beslag is gelegd, toegewezen worden. Mogelijk had de beslaglegger andere redenen om het beslag op te heffen.

Beslag ten onrechte handhaven?

Het derde aspect wat speelt in deze procedure is in hoeverre een kort geding rechter rekening moet houden met een vonnis. Als er bijvoorbeeld een vonnis in een bodemprocedure is gewezen waarin de vordering is afgewezen, betekent dat dat de vordering per definitie ondeugdelijk is en het beslag moet worden opgeheven? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. De kort geding rechter moet een dergelijk vonnis natuurlijk wel meewegen, maar het kan zijn dat er bijvoorbeeld hoger beroep is ingesteld tegen de vordering. De kort geding rechter hoeft niet bij voorlopig oordeel precies de kans van slagen van het hoger beroep in te schatten.

advocaat beslag leggen

Indien u geconfronteerd wordt met een beslag of u wilt zelf beslag leggen, dan is het verstandig om met een advocaat, gespecialiseerd in beslag leggen en opheffing beslag http://www.advocaten-amsterdam.nl/875/beslag-leggen-advocaat-opheffing http://www.advocaten-amsterdam.nl/933/advocaat-voor-beslagleggen , contact op te nemen.

http://www.advocaten-amsterdam.nl/933/advocaat-voor-beslagleggen