11 juni 2023

Meerwerk en stelpost volgens bouwrecht advocaat vaak oorzaak geschil rekening aannemer

Categorie: Aanneming van werk, Bouwarbitrage, Bouwrecht

Het werk van de aannemer is vaak gebaseerd of een offerte met een bestek alsmede de verschuldigde aanneemsom. Tijdens het werk kan er extra of ander werk afgesproken worden met de aannemer: meerwerk. Soms moet ook stelposten (standaardbedrag opgenomen in offerte) nog verrekend worden. Dat kan uiteindelijk to een veel hoger aanneemsom leien.

Meerwerk en stelpost geschillen bij eindafrekening aannemer

In de aannemingsovereenkomst is met de aannemer een schema met betalingstermijnen overeengekomen. In beginsel dient de aannemer bij iedere betalingstermijn het werk dat in de voorafgaande periode is gedaan te verrekenen. Bijvoorbeeld ook overschrijdingen op verrekenbare posten en uitgaven met betrekking tot een stelpost. Als de aannemer correct de staten van meer- en minderwerk bijhoudt, en deze behoorlijk zijn afgetekend, zal ook bij iedere termijnbetaling meer- of minderwerk worden verrekend. Lees ook: aanneming van werk.

Aannemer moet duidelijk communiceren over meerwerk en stelposten

In feite zijn de afspraken met betrekking tot meer- en minderwerk met de opdrachtgever aparte overeenkomsten. De aannemer dient deze afspraken duidelijk overeen te komen en schriftelijk vast te leggen. Indien niet conform de betalingstermijnen meer- en minderwerk is verreken, zal dit bij oplevering een discussiepunt kunnen worden. Vooral als meerwerk of minderwerk tijdens de werkzaamheden niet vooraf is gemeld aan de opdrachtgever of de directie. Het is dus van belang dat de aannemer het meerwerk en minderwerk en verrekening van stelposten tijdig regelt.

Wijziging opdracht aannemer en meerwerk

Het komt regelmatig voor dat de opdrachtgever wijzigingen of veranderingen in het bouwwerk wenst. Indien dat zo is, dan dient de aannemer eventuele consequenties daarvan met betrekking tot de prijs duidelijk te communiceren aan de opdrachtgever. Op grond van artikel 7:755 BW kan de aannemer alleen verhoging van de prijs vorderen, indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op deze prijsverhoging. Dat ligt anders indien de opdrachtgever zelf ook kon inzien dat er een prijsverhoging kleefde aan de gevraagde veranderingen. Deze wetsbepaling is van dwingend recht. Dat betekent dat de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld de UAV-voorwaarden daar niet van af mogen wijken. Dat betekent dat de aannemer dus niet automatisch een recht op verrekening heeft van meerwerk, zeker niet als hij de opdrachtgever niet geïnformeerd heeft over de noodzaak van verrekening van het meerwerk.

Bij geschil met aannemer bij oplevering 5% aanneemsom onder de notaris storten

Als er een geschil is met de aannemer over de afrekening of oplevering dan kan de opdrachtgever 5% van de aanneemsom onder de notaris storten. Die 5% regeling is vastgelegd in artikel 7:768 BW. Er geldt een speciale regeling voor het geval het minderwerk het meerwerk overtreft. Die regeling is opgenomen in de UAV-voorwaarden. Het komt er op neer dat de aannemer recht heeft op 10% over het verschil tussen de aanneemsom en de prijs na verrekening van het minderwerk. Meer info over bouwen, de aannemer en bouwrechtadvocaat. Indien het geschil met de aannemer niet opgelost wordt kan een bouwarbitrage aanhangig gemaakt worden.

Het team vastgoed & overheid van Blenheim heeft veel ervaring in bouwzaken. Neem vrijblijvende contact op met een van onze advocaten.