30 juli 2013

Opzegging agentuurovereenkomst

Categorie: Contractenrecht

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen derden en de zogeheten ‘principaal’. Een principaal kan een onderneming zijn die producten in een bepaald afzetgebied wenst te verkopen en daarvoor van de bemiddelingsdiensten van de handelsagent gebruik maakt. Een agentuurovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Voor agentuurovereenkomsten gelden speciale wettelijke regels, die zijn opgenomen in de artikelen 7:428 BW t/m 7:445 BW.

Welke regels gelden bij opzegging van een agentuurovereenkomst?

In artikel 7:437 BW is bepaald dat hetgeen partijen ten aanzien van de opzegging in de agentuurovereenkomst zijn overeengekomen, in beginsel bepalend is. Dit geldt voor (i) de agentuurovereenkomst die voor een onbepaalde tijd is aangegaan, en (ii) de agentuurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met het recht van tussentijdse opzegging.

Indien partijen ten aanzien van de opzegging van de agentuurovereenkomst niets zijn overeengekomen, hebben de wettelijke opzegtermijnen te gelden.

**Looptijd agentuurovereenkomst** **minimale opzegtermijn**
tot 3 jaar 4 maanden
van 3 tot 6 jaar 5 maanden
6 jaar en langer 6 maanden

 

 

 

 

Wanneer partijen in de agentuurovereenkomst bepaalde opzeggingstermijnen zijn overeengekomen, zijn deze niet altijd leidend. In artikel 7:437 lid 2 BW zijn immers dwingendrechtelijke minimale opzeggingstermijnen opgenomen waarvan partijen niet mogen afwijken. Wanneer partijen bijvoorbeeld een opzeggingstermijn van één maand zijn overeengekomen, doch de wet bepaalt dat voor een bepaalde duur van de agentuurovereenkomst een minimale opzeggingstermijn van twee maanden in acht genomen dient te worden, dient conform de wet een opzeggingstermijn van twee maanden gehanteerd te worden. De dwingendrechtelijke minimale opzeggingstermijnen zijn als volgt:

**Looptijd agentuurovereenkomst** **minimale opzegtermijn**
tot 1 jaar 1 maanden
van 1 tot 3 jaar 2 maanden
3 jaar en langer 3 maanden

Schadevergoeding bij onrechtmatige opzegging van de agentuurovereenkomst

Indien een partij (de principaal of de handelsagent) de agentuurovereenkomst opzegt zonder eerbiediging van de wettelijke of overeengekomen opzeggingstermijn, is de opzeggende partij schadeplichtig jegens de andere partij. Dit geldt niet wanneer de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden. De wetsgeschiedenis noemt als voorbeeld de situatie waarbij de principaal in strijd met de bepalingen in de agentuurovereenkomst een tweede handelsagent aanstelt. Let wel, een dringende reden mag niet te snel worden aangenomen.

Opzegging van agentuurovereenkomst en opzegtermijn

Wanneer een principaal, dan wel een handelsagent voornemens is de agentuurovereenkomst op te zeggen dienen de contractuele en wettelijke opzeggingstermijnen nauwlettend in acht te worden genomen. Indien deze termijnen immers niet in acht worden genomen is de opzeggende partij in beginsel schadeplichtig jegens de andere partij, met alle (financiële) consequenties van dien.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel over opzegging van een agentuurovereenkomst een vraag hebben, of wenst u juridisch advies over (opzegging van) agentuurovereenkomsten, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met  Blenheim Advocaten te Amsterdam.