5 oktober 2011

Opzeggen van langlopend contract, duurovereenkomst; tips van de advocaat

Categorie: Bestuursrecht

Opzegging contract ouder dan 10 jaar

Een contract dat al vele jaren loopt kan toch opgezegd worden. De advocaat van de opgezegde partij kan proberen schadevergoeding te claimen. In de rechtspraak wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: “Uitgangspunt bij duurovereenkomsten is dat deze voor onbepaalde tijd worden aangegaan en kunnen worden opgezegd met inachtneming van een – gelet op alle omstandigheden van het geval – redelijke opzegtermijn en ongeacht de reden voor opzegging.”

Opzegging kan dus mits een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen

Over schadevergoeding oordeelt de rechter doorgaans: “In beginsel is er geen ruimte voor schadevergoeding, tenzij de op zichzelf redelijke opzegtermijn niet voldoende aan de belangen van de niet-opzeggende partij tegemoetkomt, bijvoorbeeld doordat deze partij in de gerechtvaardigde verwachting dat de overeenkomst zou blijven voortduren een investering heeft gedaan die deze partij bij lange na nog niet heeft kunnen terugverdienen.” Citaten uit LJN: BL1151, Gerechtshof Arnhem. Een advocaat kan u adviseren wat zoal redelijk en billijk wordt geacht in de rechtspraak.

Opzegging redelijk?

Ook mag de opzegging niet onredelijk zijn, er moet, afhankelijke van de omstandigheden, een redelijke grond zijn voor de opzegging van het contract. De Hoge Raad heeft echter ook aangegeven dit niet altijd uit de redelijkheid en billijkheid hoeft voort te vloeien (uitspraak 28 oktober 2011). De door lagere rechter werd geoordeeld in de zaak waar de Rabobank de relatie met de heer Endstra beeindigde dat een redelijke grond nodig was. lees ook: dringende reden opzegging vereist?
De rechter oordeelde: “Partijen zijn het er over eens dat de tussen hen bestaande bankrelatie moet worden aangemerkt als een duurovereenkomst. Opzegging van een duurovereenkomst is in beginsel mogelijk, mits er sprake is van een redelijke grond. Uitgangspunt hierbij is dat het de Rabobank enerzijds niet is geoorloofd om te allen tijde geheel naar eigen inzicht willekeurig bankrelaties op te zeggen en anderzijds geldt het beginsel van contractsvrijheid, in welk verband geldt dat de bank geen risico’s hoeft te nemen als zij dat niet verantwoord vindt.” Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht
2 september 2004, KGZA 04-698/EV.

Investering contract terug verdienen

Schadevergoeding is veelal niet aan de orde als een redelijke termijn in acht is genomen en de wederpartij zijn investeringen heeft kunnen terugverdienen. Het kan zijn dat een opzegging gepaard moet gaan met een aanbod tot schadevergoeding volgens de Hoge Raad. Dit kan eveneens voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid.

Bij een agentuuur-overeenkomst geldt een aparte wettelijke regeling. Raadpleeg daarvoor uw advocaat hierover. Lees meer over: opzegging en ontbinden van contracten