27 november 2013

Opzegging huur curator bij faillissement huurder

Categorie: Bestuursrecht

Advocaat huurrecht over opzegging huurovereenkomst door curator

De [curator](https://nl.wikipedia.org/wiki/Curator_(juridisch)) kan de huurovereenkomst op de voet van art. 39 F. beëindigen door opzegging. Bij een dergelijke wijze van beëindiging heeft de verhuurder het voordeel dat de huurschuld vanaf de faillissementsdatum tot de datum van beedingigng van de huur, boedelschuld is. Daarnaast is in de wet niet bepaald dat de verhuurder ook nog een recht op schadevergoeding heeft jegens de curator als deze het huurcontract opzegt.

### De bankgarantie en schade verhuurder bij faillissement huurder

Na opzegging van de huur door de curator zal de verhuurde vaak trachten zijn “huurschade” te verhalen via de bankgarantie die de inmiddels failliete huurder destijds heeft gesteld. Dat kan alleen voor een opeisbare vordering die de verhuurder heeft op huurder. De curatoren hebben in deze procedure die ik bespreek gevorderd voor recht te verklaren dat de verhuurder niet meer rechten aan de bankgaranties kan ontlenen dan tot verhaal van de huur annex gebruiksvergoeding.

### Vordering curator als bankgarantie ten onrechte door verhuurder is ingeroepen

De curatoren hebben aan deze vorderingen onder meer ten grondslag gelegd dat de huurovereenkomsten geen beding bevatten inhoudende dat de huurder na ommekomst van een op regelmatige wijze beëindigde huurovereenkomst schadeplichtig is jegens de verhuurder en dat hetgeen TEP onder de bankgaranties (mitsdien) teveel is uitgekeerd door haar op grond van ongerechtvaardigde verrijking dan wel onverschuldigde betaling aan de boedel moet worden terugbetaald.

### Opzegging huur door curator ex art. 39 Faillissementswet

De opzegging is volgens de [Hoge Raad](https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad) op de voet van art. 39 is een regelmatige wijze van beëindiging van de huurovereenkomst, die niet tot schadevergoeding verplicht. Het resultaat van de bedoelde belangenafweging kan niet worden doorbroken door het bedingen van een recht op schadevergoeding ter zake van de huur die verschuldigd zou zijn geworden indien de huurovereenkomst niet tussentijds op de voet van art. 39 zou zijn beëindigd.

### Clausules in huurcontract over faillissement huurder

De verhuurder in een sale-and-lease-backtransactie verschilt in principe niet van een verhuurder bij een op zichzelf staande huurovereenkomst. Het is zeer wel denkbaar dat ook laatstgenoemde verhuurder belang heeft bij de huurinkomstenstroom in het kader van zijn – mogelijk op die huurinkomsten afgestemde – financiering van het verhuurde onroerend goed. Het is niet de bedoeling dat de boedel alsnog wordt belast met een verifieerbare contractuele vordering tot schadevergoeding waar geen verschaffing van huurgenot tegenover staat. Vraag bij twijelf tijdig advies van een [advocaat huurrecht](https://www.blenheim.nl/nl/advocaten/huurrecht-advocaat.html).
Zie [conclusie Procureur Generaal ECLI:NL:PHR:2013:776 op rechtspraak.nl](https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2013:776)