29 september 2010

Opzegging huur bij lage huuropbrengst

Categorie: Bestuursrecht

Opzegging huur wegens onrendabele exploitatie

Er is hoop voor verhuurders die met huurders zitten die een erg lage huur betalen. Als geen rendabel exploitatie mogelijk is rechtvaardigt dat opzegging van de huurovereenkomst. Dat kan ook in combinatie met een andere opzeggingsgrond waar de verhuurder aanspraak op kan maken.In geval van renovatie zou een lage huuropbrengst tot beëindiging van de huurovereenkomst kunnen leiden.

De Hoge Raad formuleert dit als volgt in een uitspraak van 26 maart 2010:

3.4.2 Het enkele feit dat de verhuurder wil overgaan tot de uitvoering van een bouw- en renovatieplan, kan geen grond opleveren voor het aannemen van dringend eigen gebruik, in de regel ook niet ingeval de exploitatie van het verhuurde in ongewijzigde staat onrendabel is. *Indien echter sprake is van een structurele wanverhouding tussen de exploitatiekosten en de huuropbrengsten, kan het oordeel gerechtvaardigd zijn dat de verhuurder het verhuurde in verband met renovatie zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik dat van hem, de belangen van beide partijen naar billijkheid in aanmerking genomen, niet kan w*orden verlangd dat de huurverhouding wordt voortgezet.

LJN: BL0683, Hoge Raad, 26-03-2010.