27 juli 2016

Opzegging huurovereenkomst per e-mail toegestaan?

Categorie: Huuropzegging

Vaak staat in huurovereenkomsten dat deze slechts per aangetekende brief of deurwaardersexploot kan worden opgezegd. Ten aanzien van huurovereenkomsten voor woonruimte staat dit vormvereiste zelfs in de wet. De huurovereenkomst kan in dat geval niet op een andere manier (bijvoorbeeld per e-mail) worden opgezegd. In deze blog bespreek ik twee gevallen waarin de rechter van oordeel was dat een opzegging per e-mail wél mocht.

Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte

In deze zaak had de huurder van bedrijfsruimte een e-mail gezonden aan de beheerder van de bedrijfsruimte, waarin hij de huurovereenkomst opzegde. Dit was in strijd met het vormvoorschrift in de huurovereenkomst. Het hof overwoog daarover dat een vormvoorschrift voor de opzegging van een huurovereenkomst in redelijkheid niet anders kan worden uitgelegd en begrepen dan als (schriftelijk) vormvereiste voor een opzegging door de huurder, als bewijs dat de opzegging de verhuurder tijdig voor het verstrijken van huurtermijn heeft bereikt. Daarnaast geldt het vereiste om de verhuurder zekerheid te bieden, zodat het gehuurde weer aan derden kan worden aangeboden en kan worden verhuurd.

Het hof oordeelde dat de opzegging per e-mail in dit geval voldoende was. Uit de e-mail bleek namelijk voldoende duidelijk dat sprake was van een opzegging van de huurovereenkomst. Daarnaast was duidelijk dat de beheerder de e-mail ook daadwerkelijk had ontvangen. Hij had de e-mail namelijk beantwoord.

Opzeggen huurovereenkomst woonruimte

In het geval van woonruimte schrijft de wet voor dat de huurovereenkomst enkel bij aangetekende brief of per deurwaardersexploot kan worden opgezegd. Toch kunnen ook huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte in sommige gevallen per e-mail worden opgezegd. De rechtbank Rotterdam overwoog in een zaak dat het vormvoorschrift in de praktijk regelmatig niet (meer) in acht wordt genomen en dat de wet geen nietigheid verbindt aan het niet in acht nemen van dit voorschrift. De kantonrechter was om die reden van oordeel dat de overeenkomst per e-mail rechtsgeldig was opgezegd. Daarbij benoemde de rechter dat een opzegging per e-mail voldoet aan het huidige communicatieverkeer, zeker nu de verhuurder in het huurcontract haar e-mailadres had vermeld waarnaar de opzeggingsmail was verzonden. Daarnaast was duidelijk dat de verhuurder de e-mail ook had ontvangen.

Opzeggen huur in ieder geval schriftelijk

Uit recente rechtspraak blijkt dat opzegging van een huurovereenkomst per e-mail in sommige gevallen is toegestaan. Desondanks is het raadzaam een opzeggingsbrief aangetekend of per deurwaardersexploot te verzenden, zodat geen discussie kan ontstaan over de vorm van de opzegging en over de vraag of de (ver)huurder de opzegging heeft ontvangen. U heeft dan immers een ontvangstbewijs dat de opzegging de (ver)huurder heeft bereikt.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of heeft u een andere vraag over het huurrecht? Neem dan contact op met ons.