8 mei 2022

De opzegging van een krediet door bank

Categorie: Kredietopzegging

Het gevolg van de economische crisis in combinatie met de invoering van het Verdrag van Basel III is dat banken kritischer kijken naar de uitstaande kredieten, nu de banken genoodzaakt zijn hun balans te verstevigen met extra eigen vermogen en(of) een en een afbouw van het de kredietportefeuille. De contractsvrijheid om zomaar op te zeggen is echter beperkt.

Kredietopzegging; wat betekent dit voor een ondernemer?

Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met een bank die ofwel extra zekerheden vraag, dan wel het bedrijfskrediet opzegt. De bank heeft het contractuele recht om een kredietovereenkomst onmiddellijk op te zeggen, daar waar u zich als ondernemer zich niet houdt aan de afspraken die u met de bank heeft gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van betaling van rente en aflossing. In de rechtspraak zijn er echter grenzen bepaald to hoever een bank hiermee kan gaan.

Hoe wapent u zich tegen een opzegging van de kredietovereenkomst?

Het Gerechtshof te Arnhem heeft in 2009 in de uitspraak Rabobank/Aarding een negental indicatoren vastgesteld, aan de hand waarvan de rechtsgeldigheid van de opzegging van het krediet zal moeten worden getoetst. Belangrijke factoren zijn onder meer een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en(of) aanmerkelijke toeneming van het bancair kredietrisico, maar ook het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer, alsmede de mate van tijdigheid van informatieverstrekking.

De zorgvuldigheidscriteria voor de bank bij opzegging van krediet staan hier opgesomd.

In de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat u zich houdt aan de afspraken die u met uw bank heeft gemaakt. Tevens is het van belang dat u de bank vroegtijdig van informatie voorziet en de relatie goed houdt. Alsdan kan de bank het krediet niet (ongestraft) opzeggen.

Daar waar u bekend bent met een verslechtering van de bedrijfssituatie en(of) andere belangrijke ontwikkelingen die mogelijkerwijs een uitwerking kunnen hebben op de kredietwaardigheid van uw onderneming of het al dan niet in staat zijn van betaling van rente en aflossing, dan dient u de bank hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen.

Het (herhaald) niet tijdig voldoen van rente en aflossing kan betekenen dat de bank ofwel de kredietruimte zal kunnen beperken, ofwel het krediet zal kunnen opzeggen.

De bank kan bij wanbetaling van dit recht van opzegging gebruik maken.

De termijn van opzegging bankkrediet

De opzeggingstermijn betreffende een krediet is vaak een punt van discussie, en een punt waar winst valt te behalen.

In de rechtspraak wordt een termijn van drie maanden als redelijk gezien. Dat is vaak een korte termijn om herfinanciering te realiseren, maar een langere termijn dan de banken in eerste instantie bij opzegging hanteren. De opzegging van het krediet betekent veelal aflossing van de lening op korte termijn, dan wel een directe inperking van het rekening-courantkrediet. Ook kan opzegging onterecht zijn, zo heeft de rechter al bepaald.

Kredietopzegging en Bijzonder Beheer

Vaak wordt het dossier ook nog eens overgedragen naar de afdeling Bijzonder Beheer van de bank. Op dit moment zijn naar schatting 30% van de zakelijke klanten van de grote banken overgedragen aan de afdelingen Bijzonder Beheer van deze banken.

De afdeling Bijzonder Beheer is er veelal op gericht om het kredietrisico voor de bank op korte termijn terug te brengen en voor zoveel als mogelijk het openstaande opvorderbare gelden te incasseren. De bank heeft daarbij zowel de contractuele spelregels (kredietovereenkomst en algemene bankvoorwaarden) als de spelregels zoals onder meer bepaald in het arrest van het Gerechtshof te Arnhem Rabobank/Aarding na te leven.