1 december 2020

OR kan in beroep tegen de mededeling van de ondernemer dat geen advies wordt gevraagd

Categorie: Arbeidsrecht

Het adviesrecht van de OR strekt zich uit tot een limitatief aantal voorgenomen besluiten, deze zijn opgesomd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (‘WOR’). De OR moet tijdig om advies worden gevraagd zodat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit.

De WOR schrijft voor dat de OR beroep kan instellen bij de Ondernemingskamer tegen een besluit van de ondernemer dat afwijkt van het door de OR gegeven advies: een zogeheten ‘negatief besluit’. Maar wat als er in het geheel geen advies is gevraagd en de ondernemer het medezeggenschapstraject heeft overgeslagen? De Ondernemingskamer heeft in 1980 al uitgemaakt dat de OR ook een procedure kan starten bij de Ondernemingskamer wanneer sprake is van een adviesplichtig besluit waarover géén advies is gevraagd. Dit wordt ook wel de ‘Linge-leer’ genoemd.

Uitbreiding Linge-leer

De OR kan volgens de Ondernemingskamer ook in beroep wanneer er nog géén besluit is genomen door de ondernemer, maar uit de definitieve mededeling van de ondernemer al wel duidelijk is dat het adviesrecht van de OR niet wordt gerespecteerd. De OR hoeft niet te wachten op (mededeling van) het genomen besluit. Het besluit afwachten zou slechts leiden tot vertraging waarmee geen redelijk belang is gediend, aldus de Ondernemingskamer.

Inhoudelijk oordeel Ondernemingskamer

De OR had het beroep dus tijdig ingesteld. Inhoudelijk kwam de Ondernemingskamer tot het oordeel dat de ondernemer bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit had kunnen komen, zonder daarover voorafgaand advies te vragen aan de OR. Het werd de ondernemer vervolgens verboden uitvoering te geven aan het besluit. Hij moest eerst de OR in de gelegenheid stellen advies uit te brengen. Voor zover het besluit al was genomen en daar al uitvoering aan was gegeven, moest de ondernemer het besluit intrekken én alle gevolgen daarvan ongedaan maken.

Gevolgen voor de praktijk

Deze uitspraak is relevant voor de situatie waarin de ondernemer de OR definitief heeft medegedeeld dat geen advies zal worden gevraagd, maar hij het besluit nog niet heeft genomen. De OR is dan niet uitsluitend aangewezen op een verzoek tot nakoming van het adviesrecht bij de kantonrechter op grond van artikel 36 WOR. In die procedure kan de kantonrechter de ondernemer verplichten alsnog advies te vragen aan de OR en de ondernemer verbieden (verdere) uitvoering te geven aan het besluit. De kantonrechter kan de ondernemer echter niet verplichten het besluit in te trekken en de gevolgen ervan ongedaan te maken. Een belangrijk voordeel van de procedure bij de Ondernemingskamer is dat de Ondernemingskamer de ondernemer wél kan verplichten zijn besluit in te trekken en de gevolgen van het besluit ongedaan te maken.

De volledige uitspraak is hier te lezen