31 december 2013

Overname horecabedrijf

Categorie: Horeca-recht

Een intentieovereenkomst kan zo vergaand afspraken bevatten dat alle essentialia van een contract er in staan er daarmee dat een bindende overeenkomst ontstaat indien deze intentie voor akkoord wordt ondertekend. Een voorbeeld van een intentie tot overname in de horeca is te vinden in de uitspraak de Rechtbank Zwolle-Lelystad, van 18 februari 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI3403 over een horecacomplex. De juridische aspecten van het onderhandelingsproces kan een horeca-advocaat nader toelichten.

Ondertekenen brieven met intentie leidt tot bindende overeenkomst

Volgens gedaagden is evenwel nimmer een perfecte koop-huur(beëindigings)-overeenkomst tot stand gekomen: bedoelde voor akkoord getekende brieven van 22 december 2006 kunnen slechts worden gezien als intentieovereenkomst. Naar oordeel van de rechter is met het voor akkoord tekenen van hebben partijen zich ondubbelzinnig verbonden, zodat in zoverre in beginsel sprake is van een (afdwingbare) overeenkomst ten aanzien van hetgeen in die brieven is vermeld. Nadien is door partijen nader met elkaar dooronderhandeld. Nieuwe voorwaarden die daarbij zijn genoemd zijn niet overeengekomen en niet door de andere partij geaccepteerd.

Intentieovereenkomst horeca is perfecte overeenkomst geworden

Het standpunt van gedaagden dat het slechts zou gaan om, klaarblijkelijk in haar visie niet rechtens bindende, “intentieovereenkomsten” wordt door de rechter verworpen. Het enkele feit dat daarna verdere besprekingen tussen partijen zijn gevoerd, kan hieraan niet afdoen, waarbij wordt opgemerkt dat de essentialia van de beoogde transacties enerzijds voldoende bepaalbaar zijn doch anderzijds nadere uitwerking behoeven, zoals ook uit de onderhavige brieven blijkt. De overnamekandidaat vam een horecaonderneming zal de verschillende fasen in het onderhandelingsproces goed moeten onderscheiden. Daarmee voorkomt hij verrassingen.