11 oktober 2010

Een onderneming in Duitsland kopen

Categorie: Bedrijfsovername, German Desk

Tussen het Duitse – en het Nederlandse recht zijn dermate grote verschillen dat u diverse valkuilen op uw (overname)pad kunt tegenkomen.

Intentieovereenkomst naar Duits recht

Daar waar naar Nederlands recht de (intentie)overeenkomst mede wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid, en het afbreken van de onderhandelingen veelal niet zonder schadeplichtigheid mogelijk is, heeft de intentieovereenkomst of “intentieverklaring” naar Duits recht bijvoorbeeld geen (juridisch) bindend karakter en kan naar Duits recht iedere partij te allen tijde in deze fase de onderhandelingen afbreken, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn. Het kan dus voorkomen dat u onaangenaam verrast wordt met het opnieuw uitonderhandelen van reeds overeengekomen bepalingen en (of) voorwaarden, zonder dat u uw Duitse wederpartij tot nakoming van de reeds gemaakte afspraken kunt dwingen.

Voorbehouden naar Duits recht

In Duitsland wordt u vaak geconfronteerd met een aantal voorbehouden die aan de definitieve totstandkoming van een koopovereenkomst in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld die van goedkeuring van de Raad van Commissarissen. In Duitsland is het niet ongebruikelijk dat de Raad van Commissarissen aan het einde van de rit haar goedkeuring zonder opgave van redenen aan de transactie onthoudt. Alsdan heeft u, juridisch gezien, in voorkomend geval geen mogelijkheid de verkoper voor de door u geleden schade aansprakelijk te stellen en loopt u het risico dat u een hoop advieskosten voor niets heeft gemaakt.

De redelijkheid en billijkheid, en andere juridische valkuilen

Waar de redelijkheid en billijkheid in het Nederlands recht een grote rol spelen, bijvoorbeeld bij de uitleg van (bepalingen van) overeenkomsten, is – ondanks dat in de Duitse wet de redelijkheid en billijkheid ook voorkomen – alleen de letterlijke tekst voor de interpretatie van een (clausule uit een) overeenkomst naar Duits recht bepalend.

Ook bij het opstellen van een zogenaamd “non-concurrentiebeding” bij een overname, liggen diverse (door de potentiële nietigheid) valkuilen op de loer.
Naar Duits recht verdient ook het feit dat alleen de afspraken zoals vervat in de (verplichte) notariële akte tussen partijen bindend zijn, aandacht. “side-letters” hebben geen enkele betekenis.

Wij adviseren u graag over grensoverschrijdende kwesties

Zo zijn er nog diverse onderwerpen waarbij de ervaren advocaten van Blenheim u kunnen adviseren bij grensoverschrijdende overnames, in het bijzonder die tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen.

Blenheim maakt sedert 1982 deel uit van Lawyers Associated Worldwide (“LAW” – www.lawyersassociatedworldwide.com) een wereldwijd netwerk van zelfstandige advocatenkantoren. Ook in Duitsland heeft zij twee van goede naam en faam bekendstaande kantoren als haar partner. Met 9 vestigingen verspreid over Duitsland bieden zij een goede dekking.