16 juni 2022

Particuliere erfpacht en erfpachtvoorwaarden

Categorie: Erfpacht

Als erfpachtadvocaat zie ik dagelijks erfpachtvoorwaarden. Erfpachtvoorwaarden hebben erfpacht in Nederland een slechte naam bezorgd. Vooral de erfpachtvoorwaarden bij particuliere erfpacht. Onredelijke en beperkende voorwaarden die ook financieel ongunstig zijn voor de erfpachter. Banken willen woningen op particuliere erfpacht om die reden vaak niet financieren. Voor de erfpachters is belangrijk om te kijken, en zich daarover te laten adviseren, of een of meer bepalingen in de toepasselijke erfpachtvoorwaarden in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid en vernietigbaar zijn. Vraag daarom een ErfpachtToets © aan bij Blenheim om te weten of uw erfpachtvoorwaarden voldoen aan de huidige regelgeving.

Hoe worden onredelijke erfpachtvoorwaarden bij particuliere erfpacht opgelegd ?

Bij uitgifte van de erfpacht (in een notariële akte) of bij het tot stand komen van het contract worden de algemene bepalingen, ook wel genoemd de erfpachtvoorwaarden, van toepassing verklaard zijn. In dergelijke algemene voorwaarden is een grote hoeveelheid informatie in de regels opgenomen, welke de erfpachter doorgaans op voorhand nooit heeft gelezen. Onredelijke en beperkende voorwaarden die ook financieel ongunstig zijn voor de erfpachter. Door middel van wilsovereenstemming bij de uitgifte of het tekenen van een erfpachtcontract gelden deze algemene voorwaarden tussen partijen. Daar kunnen ook onredelijke erfpachtvoorwaarden in staan. Doorgaans wordt er niet onderhandeld over erfpachtvoorwaarden. Het is verstandig om een erfpacht advocaat de erfpachtvoorwaarden te laten checken voordat u het koopcontract met erfpacht ondertekent. Lees ook: erfpachtvoorwaarden en berekening nieuwe canon..

Zijn onredelijke erfpachtvoorwaarden vernietigbaar?

Op grond van de algemene voorwaarden regeling afdeling 6.5.3 in het Burgerlijk Wetboek kan een beding in de algemene voorwaarden dat daarvoor in aanmerking komt door de erfpachter of zijn advocaat buitengerechtelijk vernietigd worden. Ook kunnen bedingen in erfpachtvoorwaarden in strijd zijn met EU Richtlijn 93/13. De rechter kan de bedingen dan als oneerlijk buiten werking stellen. Indien een erfpachter van oordeel is dat een beding uit de algemene voorwaarden onredelijk is of vernietigbaar is omdat het op een van de lijsten voorkomt, kan daar in of buiten rechte een beroep op gedaan worden. Indien de eigenaar niet berust in deze vernietiging, dan zal de erfpachter naar de rechter moeten (artikel 3:50 lid 2 BW). Lees over procedure rechtbank: rechter grijpt in bij onredelijke erfpachtvoorwaarden.

Criteria voor financiering van erfpacht door banken

De financieringscriteria van de NVB waaraan erfpachtvoorwaarden getoetst kunnen worden zijn ook in de bijlagen opgenomen. In deze lijst zijn toetsingscriteria geformuleerd waaraan algemene voorwaarden getoetst kunnen worden of de voorwaarden in de ogen van de NVB voor financiering in aanmerking komen. Die criteria zou een rechter ook mee kunnen wegen bij het toetsen van een beding aan afdeling 6.5.3.  Indien niet aan de criteria wordt voldaan dan kan een notaris geen groen erfpachtopinie afgeven. Dat is reden voor een rechter om vast te stellen dat het erfpachtrecht niet overdraagbaar is.  Daarvoor kan de erfpachter naar de rechter stappen. Naast het recht van de erfpachter zelf om de erfpachtvoorwaarden op onderdelen te laten toetsen bestaat er ook de mogelijkheid van abstracte toetsing van de erfpachtvoorwaarden welke plaats vindt op initiatief van een belangenorganisatie ex artt. 240-243 BW.

Tips erfpachtadvocaat Mark van Weeren over onredelijke erfpachtvoorwaarden

De erfpachter die meent dat hij is opgezadeld met onredelijke bedingen in de toepasselijke erfpachtvoorwaarden kan :

  1. de onredelijkheid van een beding voorafgaande aan ondertekening van de erfpachtakte aan de orde stellen;
  2. bij bestaande erfpacht vaststellen welke bedingen onredelijk of en eerlijk zijn en buitengerechtelijk vernietigd kunnen worden;
  3. controleren of de erfpachtvoorwaarden voldoen aan de bancaire criteria van NVB; bij twijfel een notaris om een erfpachtopinie vragen;
  4. als de eigenaar een beroep op een onredelijk bezwarend beding doet kan de erfpachter uiterlijk binnen drie jaar (verjaringstermijn) dit beding buitengerechtelijke vernietigen of op de nietigheid wijzen als daar sprake van is:
  5. in het kader van een gerechtelijke procedure de vernietigbaarheid of nietigheid van een beding aan de rechter voorleggen.

Het team vastgoed & overheid van Blenheim adviseert u graag over erfpachtkwesties