18 november 2013

Vordering planschade wegens nieuwe concurrent

Categorie: Bestuursrecht

Deskundige moet claim planschade wegens concurrentie onderzoeken

Eiseres in deze zaak leed schade door de komst van een concurrerende kaasboerderij (Rechtbank Gelderland, 5 november 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4267). Het bedrijf, onder meer een brouwerij met museumwinkel, kan zich hiermee niet verenigen en heeft zich op het standpunt gesteld dat zij als gevolg van het onherroepelijk geworden bestemmingsplan te maken heeft gekregen met een waardeverlies van haar perceel omdat dat perceel door de uitbreidingsmogelijkheden van de horecavoorzieningen van de kaasboerderij zijn unieke karakter verliest en een verminderde aantrekkingskracht voor bezoekers zal ondervinden. Eiseres bestrijdt het door verweerder aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde rapport van de [planschade](http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_(recht)) deskundige.

### Planschade kan een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak zijn

Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennen burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Een [advocaat](http://www.blenheim.nl/nl/advocaten/vastgoed-advocaat) of planschade deskundige kan adviseren bij het vorderen van planschade.

### Bij vordering vergoeding planschade vindt regimevergelijking plaats

Voor de beoordeling van een verzoek om een tegemoetkoming in de schade op grond van artikel 6.1 van de Wro dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk schadeveroorzakende planologische maatregel en het voordien geldende planologische regime. Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar hetgeen op grond van deze regimes maximaal kon worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

### Welke factoren zijn van belang bij beoordeling planschade?

De waarde van bedrijfsmatige objecten wordt doorgaans niet in van belang zijnde mate door factoren als uitzicht, geluid en privacy nadelig beïnvloed, zodat het gevolg van de planologische wijziging voor de waarde van het pand van eiseres slechts een ondergeschikte rol speelt voor zover deze de exploitatie als zodanig niet wezenlijk nadelig beïnvloeden. Voor de aanname dat sprake zou zijn van een dergelijke nadelige invloed is gelet op hetgeen namens eiseres is gesteld niet gebleken. Er is geen sprake van een planologisch nadeliger situatie zodat geen sprake is van planschade. De door de gemeente ingeschakelde deskundige heeft daarom geen taxatie aan het rapport ten grondslag hoeven leggen.

### Schade door komst concurrent niet aangetoond

De rechtbank overweegt dat de deskundige zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat de waarde van bedrijfsmatige objecten doorgaans niet in van belang zijnde mate door factoren als uitzicht, geluid en privacy nadelig wordt beïnvloed, zodat het gevolg van de planologische wijziging voor de waarde van het pand van eiseres slechts een ondergeschikte rol speelt voor zover deze de exploitatie als zodanig niet wezenlijk nadelig beïnvloeden. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Afdeling van 21 september 2011 met ECLI:NL:RVS:2011:BT2133 en 13 maart 1997 met LJN-nummer: AN5427, (AB 1997, 362). Voor de aanname dat sprake zou zijn van een dergelijke nadelige invloed is gelet op hetgeen namens eiseres is gesteld niet gebleken.