17 maart 2014

Aantal schuldeisers voor faillietverklaring – hoger beroep faillissement

Categorie: Faillissementsrecht

Meerdere schuldeisers voor een faillissement; ook rekening houden met nog onbekende schulden?

In deze zaak oordeelde het Hof onder meer dat in een eenmaal uitgesproken faillissement uitgegaan dient te worden van het bestaan van mogelijk nog onbekende schulden, tenzij het tegendeel aannemelijk kan worden gemaakt. Het Hof neemt in haar overweging tevens mee dat van belang is dat het faillissement recentelijk is uitgesproken en er zich naar alle waarschijnlijkheid nog schuldeisers bij de curator kunnen en zullen melden. Ten tijde van de hoger beroepszitting was er nog slechts sprake van één schuldeisers, op grond waarvan dus het Hof de faillissementsuitspraak had moeten vernietigen, echter ziet het Hof in haar bovengenoemde overwegingen voldoende grond om uit te gaan van meerdere schuldeisers.

Hoge Raad: meerdere schuldeisers absoluut noodzakelijk

De Hoge Raad oordeelt als volgt. Volgens artikel 6 lid 3 van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring uitgesproken, indien summierlijk blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Daarbij blijkt uit de Faillissementswet dat voor de faillietverklaring ook is vereist dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser moet hebben. Met slechts één schuldeiser is er geen sprake van de benodigde pluraliteit.

Hoge Raad: huidige aantal schuldeisers is doorslaggevend bij beoordeling faillissement

De Hoge Raad bevestigt nogmaals dat in hoger beroep de appelrechter de pluraliteitsvraag moet beoordelen naar de situatie zoals die op dat moment is, de zogenaamde “ex nunc toets”. Ook in hoger beroep is het noodzakelijk dat van het bestaan van tenminste twee schuldeisers is gebleken. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat het door het Hof gehanteerde uitgangspunt, dat in een eenmaal uitgesproken faillissement moet worden uitgegaan van het bestaan van nog onbekende schulden, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

De Hoge Raad bevestigt nogmaals dat het absoluut noodzakelijk is dat ten tijde van de hoger beroepszitting er sprake is van de pluraliteit van schuldeisers. Het Hof heeft dan ook niet de vrijheid om deze pluraliteit te lezen in bijvoorbeeld het geval dat er zich nog schuldeisers zullen melden.

De volledige uitspraak over het aantal crediteuren voor een faillissement kunt u vinden op: rechtspraak.nl

Advocaat voor hoger beroep bij faillissement

Mocht u te maken krijgen met de faillietverklaring van uw vennootschap, adviseer ik u om in verband met de korte termijnen van het hoger beroep spoedig contact op te nemen met een advocaat faillissementsrecht. Bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad bevestigt nogmaals dat in het geval wanneer nog slechts één crediteur (vaak de aanvrager van het faillissement) een vordering heeft op de vennootschap, het Hof de faillietverklaring moet vernietigen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met: