21 oktober 2010

Portretrecht, kort geding

Categorie: Bestuursrecht

De Auteurswet maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt, en niet in opdracht gemaakte portretten.

Opdracht

De positie van degene die een opdracht tot een portret heeft gegeven, is sterk. In beginsel mag dat portret niet openbaar worden gemaakt, indien daartoe geen toestemming is gegeven.

Geen opdracht

Degene die zonder opdracht geportretteerd is, kan zich tegen de openbaarmaking van het portret verzetten, als hij daarbij een redelijk belang heeft. Publicatie van het portret zou in dat geval onrechtmatig zijn. Het redelijk belang is een vaag begrip, steeds opnieuw moet beoordeeld worden of hiervan sprake is aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Een redelijk belang kan bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) zijn. Dit belang dient dan te worden afgewogen tegen het belang van bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting.

Populaire personen

Indien bepaalde personen populariteit hebben verworven in de uitoefening van hun beroep (bijvoorbeeld artiesten en topsporters), is het redelijk belang van deze geportretteerden erin gelegen dat zij kunnen delen in de voordelen van een exploitatie door de openbaarmaking van hun portretten voor commerciële doeleinden. Dit behoeven zij niet toe te laten zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.