18 juni 2014

Pre-pack, de doorstart na faillissement

Categorie: Bestuursrecht

Pre-pack advocaat

De pre-pack komt er kort samengevat op neer dat voorafgaand aan een eventueel faillissement de rechtbank kenbaar maakt welke personen zij voornemens is te benoemen tot curator en rechter-commissaris. De betreffende personen kunnen zich dan al in de situatie van de onderneming verdiepen. Hierdoor kunnen zij onmiddellijk na de faillietverklaring met hun taak aanvangen en kan de activatransactie waarbij levensvatbare onderdelen van de onderneming worden verkocht aan een of meerdere derden onmiddellijk na de faillietverklaring met hun taak aanvangen en kan de activatransactie waarbij de levensvatbare onderdelen van de onderneming worden verkocht aan een derde onmiddellijk en met zo min mogelijk waardeverlies geëffectueerd worden. Vervolgens kan het faillissement worden afgewikkeld.

Op dit moment is er nog geen wetgeving betreffende de pre-pack, maar wordt de pre-pack bij wijze van proef wel al toegepast. De pre-pack wordt ook niet door alle rechtbanken gefaciliteerd. Wel bestaat de mogelijkheid de statutaire zetel van uw onderneming te verplaatsen naar een rechtsgebied waar de pre-pack wel wordt aanvaard, zoals bij de rechtbank te Amsterdam. Een zetelverplaatsing is binnen enkele dagen via de notaris te effectueren.

Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

In de praktijk wordt al veel gebruik gemaakt van de pre-pack. Om deze praktijk een uitdrukkelijke grondslag te bieden in de Faillissementswet is recentelijk een wetsvoorstel ingediend. Het wordt mogelijk om onder voorwaarden een beoogd curator al bij een in ernstige financiële moeilijkheden verkerende onderneming te betrekken voordat sprake is van een faillissement. Dit beoogt enerzijds de gestructureerde en doelmatige afwikkeling van faillissementen te faciliteren, anderzijds is zij erop gericht om de doorstart van op zichzelf levensvatbare gedeelten van de onderneming na faillissement te bespoedigen door de onderneming in staat te stellen daartoe al voorafgaand aan het moment van faillietverklaring de benodigde voorbereidingen te treffen en deze af te stemmen met de beoogd curator. Het gaat daarbij vooral om de voorbereiding van een activatransactie uit faillissement waarbij de levensvatbare bedrijfsonderdelen ten behoeve van de doorstart worden verkocht aan een derde.

Bezwaren

Er zijn ook bezwaren tegen de pre-pack. De pre-pack zou niet goed te verenigen zijn met de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De toekomstige curator in het faillissement zou in de periode vanaf zijn aanwijzing tot aan de faillietverklaring te zeer betrokken raken bij de bedrijfsvoering van de onderneming en zou daarom niet meer onafhankelijk kunnen beoordelen. Hiernaast zou de pre-pack bepaalde klassen schuldeisers bevoordelen en overige schuldeisers schade toebrengen. Voorts zou de pre-pack kunnen leiden tot een gebrek aan transparantie voor crediteuren doordat de transactie waartoe de pre-pack leidt tot stand komt in een besloten onderhandelingsproces tussen twee partijen in plaats van in een openbaar verkoopproces. Een ander bezwaar zou kunnen zijn dat het concurrentievervalsend zou werken en dat het oneigenlijk gebruik van het faillissement ten behoeve van herstructurering in de hand zou werken. Het wetsvoorstel beoogt deze bezwaren onder meer te ondervangen doordat de rechtbank de regie houdt.

Verder advies van een advocaat

Indien u vragen heeft over de pre-pack neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Jan Willem de Groot.
Hij kan u voorts adviseren over uw kansen ten aanzien van een doorstart na faillissement van uw onderneming: