14 juni 2016

Rechter oordeelt over preventieve stillegging werkzaamheden

Categorie: Bestuursrecht

Sanctie preventieve stillegging werkzaamheden voor de rechter

De Voorzieningenrechter in Amsterdam behandelde op de zitting van 15 juni 2016 een bevel van de Minister van SZW tot preventieve stillegging van werkzaamheden in een hotel. De hoteleigenaar vindt de sanctie tot stillegging veel te zwaar en heeft de rechter verzocht het besluit tot stillegging te schorsen gedurende de bezwaarprocedure. Naast een bestuurlijke boete van SZW wordt de stillegging van werkzaamheden voor het maand bevolen. De exploitant heeft met zijn advocaat bestuursrecht bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken.

Handhaving inspectie SWZ op basis Wet Arbeid Vreemdelingen artikel 17b WAV

Indien al eerder een overtreding van de Wet Arbeid vreemdelingen (WAV) heeft plaats gevonden dan mag een bevel gegeven worden door de Inpsectier SZW dat door de inspectie aangewezen werkzaamheden voor ten hoogste drie maanden worden gestaakt dan wel niet mogen worden aangevangen. Op basis van artikel 17b WAV is een beleidsregel opgesteld die deze sanctie van de MInister SZW nader uitwerkt: de Regeling van 4 december 2012 inzake beleidregel preventieve stillegging werkzaamheden. Art 17b WAV is echter niet geschreven als preventieve maatregel; dat is nu wel de aard van het besluit van de Minister.

Boete naast stillegging werkzaamheden

In deze zaak werd naast de (dubbele) boete (€ 16.000) wegens overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen ook direct stillegging van schoonmaakwerkzaamheden in het hotel aangekondigd. De overtreding van de WAV betrof een ingehuurde werknemer geen vergunning had, hetgeen de exploitant ondanks controle van de papiern niet heeft kunnen vaststellen. De hotelexploitant heeft aangegeven dat hij er alles aan gedaan heeft om identiteitsfraude te voorkomen maar dat hem dat niet is gelukt. De betreffende werknmer was ingehuurd personeel.

Kritiek op stillegging werkzaamheden

De rechter toonde zich op de zitting kritisch over de vergaande vorm van straffen. Namens SZW werd gesteld dat het bevel stillegging werkzaamheden geen straf betrof maar een herstelmaatregel (bestuursdwang). Dat is door de advocaat van de exploitant uitdrukkelijk betwist: de overtrding is al geeindigd en de duur van de sanctie is op voorhand al bepaald in de Beleidsregel en dus niet afhankelijk van de ernst van de overtreding gemaakt. Het is dus wel degelijk een straf naast een bestuurlijke boete. Daarmee is sprake van cumulatie van sancties door de Minister van SZW. Lees ook: stilleggen werk SZW.

Sanctie SZW buitenproportioneel en onevenredig

Aan de orde kwam ook de ernst van de overtreding en het doel van de sanctie. Uitgangspunt is dat de nadelige gevolgen van een preventieve stillegging niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen, gericht op het voorkomen van herhaling van overtredingen. Bij een relatief kleine overtreding kunnen in een concrete individuele situatie de gevolgen van de preventieve stillegging van werkzaamheden zodanig groot zijn, dat geen sprake meer is van een evenredig, proportioneel,

Voorlopige voorziening tegen besluit Minister SZW

De rechter zal binnen twee weken uitspraak doen over het verzoek om het besluit tot stillegging werkzaamheden te schorsen. Tot de uitspraak is het bevel tot stillegging werkzaamheden niet uitvoerbaar. Daarnaast is door de hoteleigenaar een bezwaarschrift ingediend tegen het bsluit totstilleggin werkzaamheden. Er zal een interne hoorzitting plaatsvinde met een ambtenaar van SZW. De Minister heeft geen onafhandelijke bezwaarciommissie ingesteld om te adviseren over het bezwaarschirft. ook dat is jammer; nu zal een collega van de ambtenaar die het besluit heeft gemaakt en nog eens naar kijken. Deze fase van heroverweging is doorgaans tijdverspilling voor de bezwaarmaker. In de volgende blog over stillegging werkzaamhedn zal de uitspraak van de voorzieningenrechter besproken worden; die volgt over twee weken.