26 juli 2013

Prijsstijging van materiaal aannemer

Categorie: Aanneming van werk

Een prijsstijging of en prijsdaling in de bouw valt onder het hoofdstuk kosten verhogende omstandigheden. In het contractenrecht vallen een prijsstijging of prijsdaling onder zogenaamde onvoorziene omstandigheden. De vraag is dan of er sprake is van zodanige gewijzigde omstandigheden dat een contract op grond van de redelijkheid en billijkheid gewijzigd kan worden. In het bouwrecht is in het UAV  in art. 47 bepaald dat de aannemer zo spoedig mogelijk melding moet maken van prijsstijgingen zodra deze zich voordoen. Grofweg wordt de regel aangehouden dat een stijging van meer dan 5% tot prijsaanpassing kan leiden ten gunste van de aannemer.

Beroep op onvoorziene omstandigheden bij prijsdaling

Wat geldt er in geval van een prijsdaling? Uitgangspunt is dat de regeling voor onvoorziene omstandigheden in het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten kan worden in algemene voorwaarden. Bij prijsdaling is derhalve de vraag of sprake is van zodanige gewijzigde omstandigheden dat de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengt dat de overeenkomst niet ongewijzigd in stand kan blijven. Voor ieder contract zal derhalve bekeken moeten worden of in dat specifieke geval sprake is van een onvoorziene omstandigheid. In geval waarbij partijen een contract sloten met het oog op prijsstijgingen en toch vervolgens met aanzienlijke prijsdalingen werden geconfronteerd, werd een beroep op onvoorziene omstandigheden gehonoreerd. De arbiters meenden dat het contract tussen partijen om die reden ontbonden mocht worden. Daarbij werd rekening gehouden met het feit dat de leverancier wegens de prijsdaling ruim een verlies van € 100.000,– leed (Raad van Arbitrage 19 februari 2009, nummer 71215). Meer hierover: [arbitrage bouw](http://www.blenheim.nl/nl/bouwrecht/arbitrage-bouw).

Tip advocaat: clausule om te heronderhandelen

In de praktijk kan het zinvol zijn dat de aannemer of leverancier een aanpassingsclausule opneemt in het contract. Een dergelijke hardship clause is dan een mogelijkheid om te heronderhandelen, waarbij de prijswijzigingen die daarvoor aanleiding kunnen geven heronderhandeld kunnen worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/UAV_(bouw)