27 september 2022

Prinsjesdag 2022: Wat kan de werkgever in 2023 verwachten?

Categorie: Arbeidsrecht

Vorige week was het Prinsjesdag, de dag dat de plannen vanuit de politiek voor het komende jaar bekend worden gemaakt. Ook op het gebied van arbeidsrecht werden een aantal (voorgenomen) wijzigingen aangekondigd. Onderstaand treft u een kort overzicht van de belangrijkste plannen die werden aangekondigd door het kabinet met betrekking tot het arbeidsrecht. Voor een deel betreft het slechts nog voornemens die nader moeten worden uitgewerkt. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen op onderstaande punten.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Hoewel dit al langer de inzet is in de politiek, zal in de toekomst de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (nog meer) de norm worden. Het kabinet zet een streep door de oproepcontracten zoals wij die nu kennen. In de plaats daarvan komt een “basiscontract”, waarbij de werknemer meer zekerheid heeft. Ook bestaat het plan om de ketenregeling opnieuw aan te passen, zodat eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Zelfstandigen

Op dit moment is er veel onduidelijkheid over de wetgeving die geldt als iemand als zelfstandige werkzaamheden verricht. De wettelijke norm die wordt gehanteerd voor de vraag of iemand zelfstandige of werknemer is, is in de praktijk niet goed hanteerbaar. Er zal nieuwe wetgeving moeten komen op dit punt. Ook zal intensiever worden gehandhaafd op schijnzelfstandigheid. In 2023 zal het kabinet met een uitwerking van de nieuwe wettelijke regels komen. Daarin zal ook een eventuele verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen worden betrokken.

Uitzendonderneming

Het kabinet is voornemens voor uitzendbureaus een certificeringsplicht in te stellen. Het gevolg daarvan is dat niet iedere onderneming zomaar werknemers mag uitzenden. Een certificaat zal enkel kunnen worden verkregen (en behouden) als wordt voldaan aan vooraf gestelde normen. Dit strekt ter bescherming van de uitzendkracht.

Gelijke beloning

Op dit moment wordt in de Europese Unie gewerkt aan een richtlijn in het kader van loontransparantie. Daarop vooruitlopend zal het kabinet de nationale wetgeving die hieruit voortvloeit alvast uitwerken. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan gendergelijkheid en zwangerschapsdiscriminatie.

Minimumloon

Per 1 januari 2023 stijgt het minimumloon met 10,15%. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan gebruikelijk, hetgeen verband houdt met de uitzonderlijk hoge inflatie.

Fiscale wetgeving

Op een aantal terreinen in de fiscale wetgeving zijn veranderingen aangekondigd die van belang kunnen zijn voor de arbeidsrelatie. Het betreft de volgende punten:

  • Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding
    Het voorstel is om de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 te verhogen van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. De onbelaste thuiswerkvergoeding zal worden verhoogd van € 2,00 naar € 2,13 per dag. Dit voorstel moet formeel nog worden goedgekeurd.
  • Vrije ruimte werkkostenregeling
    Het voorstel is om de vrije ruimte voor de eerste schijf (loonsom tot € 400.000,-) te verhogen naar 1,92% in 2023. Dit komt neer op een verhoging van € 880,– en is eveneens ingegeven door de uitzonderlijk hoge inflatie.
  • 30%-regeling
    Buitenlandse werknemers kunnen onder omstandigheden gebruik maken van de 30%-regeling, waardoor zij minder belasting betalen over een deel van hun salaris. De mogelijkheden daartoe zullen worden ingeperkt. Daardoor zal de 30%-regeling enkel nog kunnen worden toegepast tot een bepaald maximum – waarvoor wordt aangesloten bij de Balkenendenorm. Deze regeling treedt per 1 januari 2024 in werking. Voor werknemers die voor dat moment (tot en met december 2023) in dienst zijn getreden, geldt deze beperking nog niet.

Pensioen

Er wordt al langer gewerkt aan nieuwe pensioenwetgeving. Het is nog altijd de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2023 in werking treedt – al is het de vraag of dit een haalbare termijn is. De nieuwe pensioenwetgeving moet ertoe leiden dat pensioenen transparanter zijn en eenvoudiger kunnen meebewegen met de veranderende markt.

Kabinet zet zich in voor meer zekerheid en transparantie voor werknemers

Zoals gezegd geldt voor veel van bovenstaande punten dat het slechts nog om voornemens gaat, die nader zullen moeten worden uitgewerkt. Duidelijk is dat het kabinet in de komende tijd wil inzetten om meer zekerheid en transparantie voor werknemers. Ten aanzien van het minimumloon en de onbelaste vergoedingen, kan u alvast nagaan of dit ertoe leidt dat u uw beloningen en/of vergoedingen moet of wil aanpassen. Voor het overige zullen wij u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dat gerust contact op met het team Arbeidsrecht.