12 september 2013

Schadevergoeding wegens schending privacy

Categorie: Privacyrecht

Schadevergoeding wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer

In de zaak van 4 mei 2011 oordeelde de rechtbank dat [schadeverzekeraar](http://nl.wikipedia.org/wiki/Schadeverzekering) Aegon op ongerechtvaardigde wijze inbreuk heeft gemaakt op de [levenssfeer](http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgn7sx8v0dxz) van verzekerde. De advocaat van de verzekerde hield de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk voor de schade en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer Aegon heeft verzuimd om de verzekerde te informeren over vertrouwelijk onderzoek van betrokkene en heeft ook geen toestemming gevraagd om de betreffende informatie in te winnen. De rechter oordeelt dat Aegon in strijd heeft gehandeld met artikel 34 WBP en schadeplichtig is op grond van artikel 49 lid 2 WBP. De verzekerde werd schadevergoeding toegekend van EUR 5.000,-.

### Dwangsom wegens bewaren reisgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft zowel de NS als Rotterdams Transportbedrijf RET een [last onder dwangsom](http://www.blenheim.nl/nl/bestuursrecht/last-onder-dwangsom) opgelegd, wegens in strijd met het bewaren van reisgegevens (uitspraak 15 juni 2012 CBP). RET kreeg een dwangsom opgelegd van EUR 120.000,- wegens het in strijd met de wet bewaren van reisgegevens van studenten die reizen met OV-chipkaart. De NS heeft een maximale bewaartermijn van 24 maanden gekregen voor het bewaren van de reisgegevens. Uit de invorderingsbeschikking van het CBP van mei 2012 blijkt dat de NS de gegevens niet heeft vernietigd. Om die reden is een dwangsom opgelegd aan de NS van EUR 125.000,-.

### Te lang bewaren persoonsgegevens in strijd met privacy wetgeving

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld over het bewaren van persoonsgegevens van iemands ras. In de uitspraak van 16 mei 2012 is het beroep van de deelgemeente Charlois bij de beschikking van het CBP ongegrond verklaard. De rechtbank stelt dat verstrekking van persoonsgegevens niet mag leiden tot inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. De gegevens van iemands geboorteland acht de rechtbank niet noodzakelijk, het zogenaamde voorkeursbeleid dat in de gemeente gevoerd wordt.

### Schadevergoeding wegens handelen in strijd met Wet Bescherming Persoonsgegevens

Artikel 49 WBP bepaalt omtrent schade veroorzaakt door inbreuk op privacy:
1.
Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften zijn de volgende leden van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels.
2.
Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding.