8 augustus 2018

PSD vergunning nodig? Schakel een advocaat financieel recht in

Categorie: Financieel recht

PSD2 staat voor Payment Service Directive. Het is een Europese richtlijn waarin is opgenomen dat banken toegang moeten geven aan andere financiële instellingen tot de betaalrekeningen van consumenten en ondernemingen. Banken hebben waardevolle betaalgegevens van haar klanten die zij een aantal jaren geleden wensten te verkopen aan derden. Dat mocht toen niet. Nu heeft de Europese Commissie besloten dat banken die betaalgegevens aan andere betaalinstellingen vrij moeten geven. Met PSD2 krijgen dus ook andere ondernemingen dan banken, bijvoorbeeld fintechbedrijven, toegang tot de betaalgegevens van bankklanten.

Het doorgeven van betaalgegevens kan alleen als de consument of de ondernemer daar expliciet toestemming voor geeft. De PSD2 is op 13 januari 2018 in heel Europa in werking getreden.

Waarvoor wordt PSD2 gebruikt; betaalverkeer?

PSD2 maakt het mogelijk dat derden toegang krijgen tot de betaalrekening van consumenten en ondernemingen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan partijen die financiële huishoudboekjes leveren, financiële instellingen die beleggingsapplications maken of een hypotheekadviseur die inzicht wilt krijgen in de financiële administratie van haar klant. Het gaat om partijen die het voor de consument en de onderneming makkelijker maken. Voorbeelden van zo’n bedrijven zijn iDeal en Tikkie.

Wie is verantwoordelijk voor uitvoering PSD2?

Er zijn vier entiteiten verantwoordelijk voor de uitvoering van de PSD2. Dat zijn:

1) De Nederlandsche Bank;

2) Autoriteit Financiële Markten;

3) Autoriteit Consument & Markt;

4) Autoriteit Persoonsgegevens.

DNB is degene die een vergunning kan verstrekken. Er is een aantal betaaldienstverleners die reeds een vergunning onder de PSD1 hebben. Zij zullen – willen zij verdergaan met hun betaaldiensten – aan aanvullende regels onder de PSD2 moeten voldoen.

Vergunning aanvragen? Advocaat financieel recht: hoe en wat?

Degene die een betaaldienstverlener wilt zijn, zal een vergunning van DNB moeten hebben. Vanaf 6 juli 2018 is het mogelijk om een concept aanvraag vergunning voor het leveren van betaaldiensten onder PSD2 bij DNB in te dienen. Dit betekent dat DNB alvast kan aanvangen met het beoordelen van de aanvraag. De definitieve PSD2-vergunningen kunnen worden afgegeven op het moment dat de wetgeving daadwerkelijk van kracht is gegaan.

Aanvullende vereisten PSD2; vergunninghouders let op!

De regels onder PSD2 zijn verscherpt. Dat uit zich op een bepaald aantal vlakken (niet gelimiteerd!):

  • een betaalinstelling moet in verdergaande mate in staat zijn om haar bedrijfsprocessen en de operationele- en beveiligingsrisico’s effectief te beheersen en te voorzien in interne- en externe informatiebehoeften;
  • een betaalinstelling krijgt meer rapportageverplichtingen. Zo zal een betaalinstelling majeure incidenten moeten melden aan DNB en dient de betaalinstelling periodiek maar minstens jaarlijks statistische gegevens met betrekking tot fraude aan de toezichthouder te verstrekken;
  • houders van een directe of indirecte gekwalificeerde deelneming in een vergunninghoudende betaalinstelling dient in het bezit te zijn van een verklaring van geen bezwaar (vvgb).

Overtreding PSD2; bestuurlijke boete en last onder dwangsom?

DNB heeft aangegeven dat nog niet duidelijk is wanneer betaalinstellingen exact moeten voldoen aan de aanvullende vereisten uit de PSD2. Het is namelijk nog niet duidelijk wanneer de PSD2 wordt geïmplementeerd in de Nederlandse Wet.

Handhavingsbevoegdheden

DNB heeft verschillende handhavingsmogelijkheden. De meest voor de hand liggende zijn de bestuurlijke boete en de last onder dwangsom. Een bestuurlijke boete is een punitieve (oftewel een bestraffende) sanctie waarbij een onvoorwaardelijke verplichting tot het betalen van een geldsom wordt opgelegd. Een last onder dwangsom daarentegen is een sanctie waarbij wordt getracht om de overtreding te beëindigen. In andere bewoordingen: een herstelsanctie. Dit betekent dat de overtreder de mogelijkheid krijgt om binnen een bepaalde termijn de overtreding te ongedaan te maken. Indien de overtreder de last niet of niet tijdig uitvoert ontstaat de verplichting tot het betalen van een geldsom. Dit wordt het verbeuren van een dwangsom genoemd.

Privacy: AVG?

De PSD2 zelf bevat bepalingen ter waarborging van de (betaal)gegevens. Uiteraard worden de veiligheid en privacy ook geregeld in de onlangs in werking getreden Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG regelt de verwerking van persoonsgegevens, maar ook de PSD2 worden enkele waarborgen genoemd.

Zo staat er in de PSD2 aangegeven dat de betaalinitiatiedienstverlener alleen informatie over de betaler aan de begunstigde mag verstrekken indien de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast is het niet de bedoeling dat er gevoelige betaalgegevens (zoals de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer) worden opgeslagen. Ook is het verboden om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor toestemming is gegeven.

Wilt u een vergunning aanvragen? Of hebt u omtrent PSD2 andere vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.