10 juli 2017

Rauwelijks dagvaarden bestuurder: misbruik van procesrecht!

Categorie: Procesrecht

Rauwelijks dagvaarden bestuurder: misbruik van procesrecht!

Onlangs hebben wij een bestuurder van een stichting bijgestaan in een procedure waarbij een wederpartij meende een vordering op de stichting te hebben. De wederpartij had een kort geding tegen de stichting ingesteld en had, om te verzekeren dat de stichting mee zou werken aan een eventuele veroordeling, naast de stichting ook de bestuurder mee gedagvaard. In deze blog bespreekt Daan Willemse wat de gevolgen zijn van het rauwelijks mee-dagvaarden van een bestuurder.

Mee-dagvaarden van bestuurder

Een stichting is, net als bijvoorbeeld de B.V. of de N.V., een rechtspersoon. Het uitgangspunt van het Nederlandse rechtspersonenrecht is dat de rechtspersoon zélf (en niet de bestuurder) gehouden is aan de verplichtingen van de rechtspersoon te voldoen. Dat geldt ook voor de uitvoering van een rechterlijk oordeel in juridische procedures. Het mee-dagvaarden van een bestuurder om de uitvoering van een rechterlijk oordeel te verzekeren is een praktijk die al sinds de jaren ’60 hopeloos achterhaald is. Pas indien aan een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de bestuurder voor eventuele schade aansprakelijk gesteld worden.

In onze zaak was echter geen sprake van een aansprakelijkheidsstelling. De vordering was gericht op de stichting. Om te verzekeren dat een rechterlijk oordeel door de stichting uitgevoerd zou worden, werd de bestuurder echter mee gedagvaard. Hieraan werd verder echter geen feitelijke of juridische onderbouwing gegeven. Bovendien had de bestuurder geen enkele waarschuwing gekregen dat de wederpartij dit van plan was. Dit wordt ook wel “rauwelijks” dagvaarden genoemd.

Misbruik van procesrecht

Bij “misbruik van procesrecht” is de vordering van de eiser zo evident onjuist dat de gedagvaarde bestuurder nodeloos en onevenredig, en daardoor ontoelaatbaar in haar belang is geschaad. Misbruik van procesrecht wordt door deze hoge eis niet vaak toegekend. Toch oordeelde de rechter dat er in het hierboven beschreven geval, door op zo’n manier een bestuurder rauwelijks en zonder motivering te dagvaarden als in deze zaak is gebeurd, misbruik van procesrecht is gemaakt. Op grond van dit misbruik van procesrecht veroordeelt de rechter de wederpartij in het vergoeden van de werkelijke proceskosten (waaronder de volledige advocaatkosten) van de bestuurder.

Conclusie

Als een bestuurder onterecht gedagvaard wordt in een procedure, terwijl de vordering op de rechtspersoon gericht is, kan de bestuurder de werkelijke proceskosten vergoed krijgen. Let in een procedure daarom goed op wie er gedagvaard wordt en hoe dat onderbouwd wordt. Wellicht heb je als bestuurder recht op meer dan alleen de algemene proceskostenveroordeling.

Jurist ondernemingsrecht

Hebt u vragen over de blog of bent u als bestuurder (rauwelijks) gedagvaard; u kunt mij altijd vrijblijvend bellen.