1 maart 2016

Recht op klantenvergoeding uitsluiten?

Categorie: Bestuursrecht

Een agent heeft in principe bij beëindiging van de agentuurovereenkomst recht heeft op compensatie wanneer de agent de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomst met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid die de principaal nog aanzienlijke voordelen zal opleveren.

In een agentuurovereenkomst staat echter vaak opgenomen dat een agent bij beeïndiging van de overeenkomst geen aanspraak heeft op een dergelijke vergoeding.

Is een dergelijke uitsluiting mogeljik?

Het recht op een klantenvergoeding kan naar Nederlands recht niet weggecontracteerd worden. De bepaling over een klantenvergoeding is namelijk van dwingend recht.

Eerder schreef ik hier een blog over. Die blog leest u hier:

### Uitsluiting recht op klantenvergoeding door buitenlands recht van toepassing te verklaren?

Vanwege voornoemde dwingendrechtelijke bepaling naar Nederlands recht, proberen partijen weleens een buitenlands rechtsstelsel van toepassing te verklaren. Daarmee pogen zij aan de klantenvergoeding uit te komen. Dat kan echter niet.

Dat was de situatie in het zogenaamde arrest van het HvJEG (Ingmar-arrest).

Daar ging het om het volgende. Een handelsagent was gevestigd in Groot-Brittannië. De principaal was gevestigd in Californië. De handelsagent verkocht de goederen in het contractgebied van Engeland. Op de agentuurovereenkomst werd Californisch recht van toepassing verklaard.

Dit recht kent geen recht op klantenvergoeding.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen oordeelde dat een ondernemer die is gevestigd in een land buiten de EER (Europese Economische Ruimte), en wiens handelsagent gevestigd is in de EER en zijn werkzaamheden uitoefent binnen de EER, niet de mogelijkheid heeft om zich door een rechtskeuzebepaling in de overeenkomst te onttrekken aan de dwingende wettelijke voorschriften van de handelsagentuurrichtlijn(dat is een EU Richtlijn) inzake het recht van de handelsagent op klantenvergoeding of schadevergoeding.

In het onderhavige geval was het daarom niet mogelijk om het recht op klantenvergoeding door rechtskeuze uit te sluiten.

Indien de handelsagent gevestigd is buiten de EER, maar de werkzaamheden binnen de EER uitoefent, is de situatie niet anders. Wanneer de handelsagent zijn werkzaamheden binnen de EU uitoefent, dan kan het recht van de handelsagent op klantenvergoeding niet door de rechtskeuze worden beperkt/opgeheven.

Wanneer een handelsagent dus zijn werkzaamheden binnen de EER uitoefent en er is een rechtskeuze gemaakt voor bv Californie, dan heeft de agent toch recht op een klantenvergoeding.

Bij vragen hierover, kunt u met haar contact opnemen (020 52 10 100).