27 september 2022

Regelgeving voor elektronische rookproducten

Categorie: Bestuursrecht, Voedsel- en Warenpraktijk

Voor de verkoop van tabaks- en rookwaren, waaronder e-cigaretten en vaping producten,  gelden strenge regels. In deze blog een korte introductie over elektronische rookproducten.

Wettelijke eisen voor vaping producten

De bepalingen rondom tabaks- en rookwaren zijn neergelegd in de Tabaks- en rookwarenwet, het Tabaks- en rookwarenbesluit of de EU Tabaks- en rookwarenregeling,  Richtlijn 2014/40/EU (hierna: “de Tabaksproductenrichtlijn”). Een Europese richtlijn is niet bindend en moet worden geïmplementeerd door middel van Nederlandse wetgeving in de Nederlandse rechtsorde. Tussen de Nederlandse regelgeving en de Europese richtlijn rondom tabaks- en rookwaren waaronder e-cigarettes en vaping producten bestaat een aantal (subtiele) verschillen en onduidelijkheden. Dat betekent dat en interpretatieverschillen kunnen ontstaan over deze regelgeving van rookwaren.

Elektronische rookproducten en de wettelijk regeling

Elektronische rookproducten worden nader gedefinieerd in de regelgeving. Ik noem er een paar:

 • elektronische sigaret zonder nicotine: een wegwerpproduct dat een reservoir met niet-nicotinehoudende vloeistof bevat en slechts gebruikt kan worden voor de consumptie van niet-nicotinehoudende damp via een mondstuk.
 • niet-nicotinehoudende vloeistof: niet-nicotinehoudende vloeistof in een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of een patroon zonder nicotine.
 • elektronische dampwaar: elektronische sigaret, navulverpakking, elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine en patroon zonder nicotine.
 • aanverwant product: elektronische dampwaar, elektronisch verhittingsapparaat en voor roken bestemd kruidenproduct.

Verantwoordelijk partijen in elektronische rookwaren productie

Ook degene die betrokken is in het fabriceren en verkopen van elektronische rookproducten is nader gedefinieerd:

 • producent: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een tabaksproduct of aanverwant product vervaardigt, laat ontwerpen of laat vervaardigen onder zijn naam of merk en in de handel brengt.
 • importeur van tabaksproducten en aanverwante producten: de eigenaar van tabaksproducten en aanverwante producten die in Nederland zijn binnengebracht of een persoon die het recht heeft om over die producten te beschikken.
 • detaillist: verkooppunt waar tabaksproducten en aanverwante producten in de handel worden gebracht, ook als dat door een natuurlijke persoon gebeurt.
 • verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten: iedere plaats waar tabaksproducten of aanverwante producten aanwezig zijn voor het in de handel brengen.
 • in de handel brengen: de terbeschikkingstelling van producten aan consumenten (zijnde: natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen) in de Europese Economische Ruimte, al dan niet tegen betaling, inclusief via de verkoop op afstand, ongeacht de plaats van productie ervan; in geval van grensoverschrijdende verkoop op afstand wordt het product geacht in de handel te zijn gebracht in Nederland indien de consument zich in Nederland bevindt.

Verbod voor het in de handel brengen van een niet-conform vaping product

Op grond van artikel 3 van de Tabaks- en rookwarenwet is het verboden om onder andere een niet-nicotinehoudende vloeistof of zowel nieuwe of gewijzigde aanverwante producten in de handel te brengen, indien die producten niet aan de eisen van de Tabaks- en rookwarenwet, het Tabaks- en rookwarenbesluit of de Tabaks- en rookwarenregeling voldoen.

Dit zijn bijvoorbeeld eisen op het gebied van maximumemissieniveaus, ingrediënten, technische eisen en methoden van onderzoek die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot een product al dan niet aan de daaraan gestelde eisen is voldaan. Ook zijn dit eisen over de verpakkingseenheid, de buitenverpakking, de bijsluiter, het registreren en bijhouden van informatie aan het bevoegde overheidsorgaan, het maken van reclame, de verkoopleeftijd en promotieacties zoals het gratis verstrekken van een product.

Eisen voor de samenstelling van een elektronisch rookproduct

Op grond van artikel 2, eerste lid en 3, eerste lid van de Tabaks- en rookwarenwet jo artikel 2.4 van het Tabaks- en rookwarenbesluit jo artikel 2.11, eerste lid van de Tabaks- en rookwarenregeling mag de niet-nicotinehoudende vloeistof uitsluitend in de handel worden gebracht in speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in elektronische sigaretten zonder nicotine of in patronen zonder nicotine, met dien verstande dat reservoirs van elektronische sigaretten zonder nicotine of patronen zonder nicotine een volume hebben van ten hoogste 2 ml. Op grond van artikel 2, eerste lid en 3, eerste lid van de Tabaks- en rookwarenwet jo artikel 2.4 van het Tabaks- en rookwarenbesluit jo artikel 2.11, tweede lid van de Tabaks- en rookwarenregeling jo artikel 7, zesde lid, van de Tabaksproductenrichtlijn is het daarnaast verboden om een niet nicotinehoudende vloeistof in de handel te brengen die de bepaalde additieven.

Sancties op overtreding regelgeving elektronische rookwaren

Indien u een product in de handel brengt dat niet conform deze eisen is, dan kan deze overtreding worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 450 (categorie A), zo blijkt uit de bijlage bij Tabaks- en rookwarenwet. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

 • €1.350 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden;
 • €2.250 indien binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan; en
 • €4.500 indien binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.

Houdt u er rekening mee dat artikel 11b, derde lid van de Tabaks- en Rookwarenwet stelt dat de overtreding niet met een bestuurlijke boete kan worden afgedaan, indien de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische voordeel. In dat geval wordt de overtreding op een andere wijze gesanctioneerd, hetgeen ook tot strafrechtelijke vervolging kan leiden.

Advies over tabaksproducten en e-cigarettes en vaping

De regelgeving over rookwaren is complex. Daarnaast is er uitgebreid beleid van verantwoordelijke toezichthouders op tabaks- en rookwaren. Houdt u er rekening mee dat de onduidelijkheid in deze rookwarenwetgeving gevolgen heeft , welke op voorhand niet in te schatten zijn. Dat betekent handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nvwa) zowel positief (de Nvwa gaat niet over tot vervolging of heeft onvoldoende aanknopingspunten voor het opleggen van een bestuurlijke sanctie) als negatief (de Nvwa gaat een grotere categorie aan producten sanctioneren) kan uitpakken. Blenheim kan u adviseren over compliance met de geldende tabaksregelgeving en bij handhaving of sancties door de toezichthouder Nvwa.