12 juni 2012

Regels voor de Flex B.V.

Categorie: Ondernemingsrecht

Overigens mag het aandelenkapitaal nu ook een andere valuta dan Euro worden aangeduid in de oprichtingsakte. Verboden handelingen door B.V.’s en aandeelhouders die deze minimumkapitaal eis zouden kunnen omzeilen, zoals het verkopen van goederen aan de B.V. door de aandeelhouders die ver onder de waarde van de het minimum kapitaal liggen zijn verdwenen. Het maakt dus niet meer uit wat je als aandeelhouder inbrengt om een onderneming te drijven of te starten, je kunt gewoon starten. Eventueel eigen geld dat je gebruikt voor de opstart van de ondernemersactiviteiten, kun je uitlenen aan de B.V. al dan niet met zekerheden. Hierdoor wordt je een (preferent) schuldeiser ten opzichte van je B.V. in plaats van kapitaalverschaffer die geen uitkering krijgt bij een faillissement. Uiteraard komt er wel een andere waarborg ter bescherming van de andere crediteuren ervoor in de plaats! Zie hierna de uitkeringstest.

Financiering en zekerheden bij overnames

Ook het verbod op financiële steunverlening door de B.V. bij de verkoop van haar aandelen komt te vervallen. Hierdoor ontstaan verruimde financiële mogelijkheden om overnames te doen. Dat is welkom in deze tijd. Immers de banken mogen nu wel ter financiering van de koopsom van de aandelen vóór de levering van de aandelen alvast hun zekerheden vestigen op de zaken en rechten (bijv. pandrechten op de debiteuren, hypotheek op bedrijfspand, pandrecht op inventaris) die aan de target B.V. toebehoren. Zo hoeft de overnemende partij geen persoonlijk zekerheden aan te leveren ter financiering van de koopsom van de aandelen.

Een fiscaal voordeel is dus ook dat de rentelasten van de overnamefinanciering in mindering mogen worden gebracht op de fiscale winst van de target B.V. en dat is weer een voordeel voor de verkrijger.

Hopelijk komt de overname markt in het MKB hierdoor weer snel op gang!

Stem- en winstrechten

Aandelen kunnen zonder stem- of winstrecht worden uitgegeven, waardoor er meer maatwerk kan worden gecreëerd in de samenwerkingen tussen aandeelhouders. Je kunt nu veel gemakkelijker onderscheid gaan maken tussen aandeelhouders die alleen kapitaal verschaffen maar geen directeur zijn en dus niets te maken hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering en de aandeelhouder die wel dagelijks betrokken is als directeur. Overigens wordt het mogelijk om een aandeelhoudersvergadering in het buitenland te houden en krijgen aandeelhouders ruimere mogelijkheden om het bestuur instructies te geven. Nu is dat alleen beperkt tot algemene beleidslijnen en mogen aandeelhouders zich niet te veel bemoeien met het bestuur.

De uitkeringstest

Zowel het bestuur als de aandeelhouders hebben een zwaardere verantwoordelijkheid op het vlak van financieel management. Dit komt door de eis van het telkens moeten uitvoeren van een uitkeringstest, ook wel liquiditeitstoets genoemd. Het bestuur van de B.V. dient voortaan goedkeuring te verlenen voor uitkeringen aan aandeelhouders, bij inkoop van eigen aandelen tegen betaling van geld aan de verkopende partij of bij kapitaalvermindering.

Die test dient te controleren of de B.V. na de uitkering wel kan blijven voldoen aan haar opeisbare verplichtingen. Kan zij dat niet dan kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld. Overigens geldt hier ook een collectieve verantwoordelijkheid. Een commercieel directeur kan zich niet verschuilen achter het feit dat het niet zijn taak was. Uiteraard kan deze zich disculperen mits aantoonbaar (verontschuldigen met bewijs). Het criterium voor die aansprakelijkheid is “het weten of behoren te weten dat de uitkering de B.V. in problemen zou brengen”. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot het tekort dat in de B.V. zelf ontstaat door de uitkering en niet jegens de crediteuren rechtstreeks. Dit betekent echter wel dat een curator bij een eventueel faillissement van de B.V. veel sneller voor het tekort in de boedel bij het gehele bestuur persoonlijk aanklopt.

Zoals gezegd, ook de aandeelhouders ontkomen niet aan de aansprakelijkheid als zij wisten of behoorden te weten dat de B.V. niet aan haar opeisbare verplichtingen kon blijven voldoen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het is verstandig om als bestuurder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te eisen bij een aanstelling als bestuurder.

De jaarrekening, waardering stemrechtloze aandelen

Stemrechtloze aandelen leiden niet tot het hebben van beleidsbepalende invloed en daarmee niet tot consolidatie. Ook de waardering van een kapitaalbelang in een B.V. is afhankelijk van de rechten die zijn verbonden aan de aandelen van dit belang. Zo kan een kapitaalbelang van alleen stemrechtloze aandelen niet tegen nettovermogenswaarde worden gewaardeerd. Verder kan de uitkeringentest ertoe leiden dat het zonder beperkingen kunnen laten uitkeren van dividend door deelnemingen niet mogelijk is, waardoor de moedermaatschappij een wettelijke reserve moet vormen.