3 april 2020

Reis geannuleerd?

Categorie: Bestuursrecht

Reis geannuleerd?

De uitbraak van het coronavirus heeft er voor gezorgd dat veel landen hun grenzen op het moment dicht houden. In landen als Italië, Spanje en Frankrijk is zelfs een volledige lockdown van kracht en mag niemand de straat meer op. Deze situatie brengt met zich mee dat veel mensen zich genoodzaakt zien om hun vakantie of reis naar het buitenland te cancelen. In deze blog schetsen wij wat de situatie is met betrekking tot pakketreisovereenkomsten en in hoeverre u aanspraak kunt maken op vergoeding van de door uw gemaakte kosten.

Wat is een pakketreisovereenkomst?

Onder een pakketreis wordt verstaan een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, die door één (reis)organisator zijn samengebundeld. Deze combinatie kan bijvoorbeeld bestaan uit vervoer, accommodatie, verhuur van auto’s of andere toeristische diensten. Bij een pakketreisovereenkomst is de reisorganisator verantwoordelijk voor alle reisdiensten die in de overeenkomst verankerd liggen, ook als deze diensten door andere dienstverleners worden verricht (denk dus aan alle overeenkomsten die de reisorganisator sluit in het kader van de vliegtickets, hotels, uitstapjes).

Een pakketreisovereenkomst valt onder het regime van titel 7A van boek 7 BW, wat betekent dat de consument een grotere mate van bescherming geniet dan enkel onder het algemene overeenkomstenrecht. Verder worden zowel reizigers die voor privé als ook voor professionele redenen reizen beschermd door deze wettelijke bepalingen.

Wat te verwachten van een reisorganisatie?

De reisorganisatie dient er zorg voor te dragen dat de reis verloopt conform de verwachtingen die u als reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien één of meerdere reisdiensten, die deel uitmaken van de pakketreis, niet of niet goed (kunnen) worden uitgevoerd, is er sprake van non-conformiteit.

Wanneer non-conformiteit optreedt, kan de reisorganisator u geschikte alternatieve arrangementen aanbieden, die van gelijkwaardige of hogere kwaliteit zijn dan het oorspronkelijke arrangement. Mocht de reisorganisator u een alternatieve pakketreisovereenkomst aanbieden die van lagere kwaliteit is, heeft u recht op een passende prijsverlaging.

Indien de reisorganisator u een alternatief aanbod doet die niet vergelijkbaar is met het oorspronkelijke aanbod of de toegekende prijsverlaging ontoereikend is, kan u de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding ontbinden en vervolgens terugbetaling van de reissom en schadevergoeding claimen.

Sprake van overmacht; corona?

De situatie ligt echter anders indien er sprake zou zijn van overmacht. Hoewel er op het moment veel discussie is over de vraag of de coronacrisis kwalificeert als een overmachtssituatie, menen wij dat, in het licht van de meest recent genomen maatregelen in de hele wereld, een beroep op overmacht zeker kans van slagen heeft. Belangrijk is om te vermelden dat zowel de klant als ook de reisorganisator een beroep op overmacht kan doen.

In de wet wordt deze overmachtssituatie bij pakketreizen omschreven als onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Het gaat hier dan om een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden zijn. De coronacrisis lijkt aan deze omschrijving te voldoen. De reisorganisatie kan de reis vanwege externe omstandigheden immers niet (conform de overeenkomst) uitvoeren.

Als uw reisorganisatie overmacht aannemelijk maakt, kan zij de overeenkomst opzeggen, zonder dat zij gehouden is tot het betalen van schadevergoeding. Wel is zij verplicht om de door u betaalde reissom terug te betalen.

Hetzelfde geldt indien u als klant de pakketreisovereenkomst wenst op te zeggen. U dient aannemelijk te maken dat er sprake is van overmacht, nu er zich op de plaats van uw bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor uw geboekte reis. Nu groepsvorming in veel landen is verboden of er zelfs een lockdown geldt waar niemand meer op straat mag, lijkt het aannemelijk dat u als een klant een succesvol beroep op overmacht kan doen. U zou dan de overeenkomst kunnen opzeggen en de betaalde reissom terug kunnen vorderen.

Wijziging van uw reis

De reisorganisator heeft ook de mogelijkheid om, geheel losstaand van een eventuele overmachtssituatie, de overeenkomst te wijzigen. Er dient echter sprake te zijn van een onbeduidende wijziging. Van een onbeduidende wijziging is in elk geval géén sprake als de kwaliteit of de waarde van de diensten afneemt. De wijzigingen van vertrek- of aankomsttijden moeten onder meer als aanzienlijk worden beschouwd wanneer deze een meer dan aanzienlijk ongemak of aanvullende kosten met zich brengen.

De reisorganisator dient u op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier in kennis te stellen van deze voorgestelde wijziging. U als klant heeft echter het recht om al deze voorgestelde wijzigingen af te slaan.

Wat nu? Annuleren van de reis?

Het is dus aan u als klant om te bepalen wat uw voorkeur heeft. Vermoedelijk zal de reisorganisatie, om zo min mogelijk inkomsten mis te lopen, proberen om de reis doorgang te laten vinden door wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien u zich kan vinden in deze wijzigingen, kan de overeenkomst gewoon worden nagekomen. Het staat u echter ook geheel vrij om niet met deze wijzigingen in te stemmen.

Mocht u zelf de overeenkomst willen beëindigen, dan kunt u de overeenkomst dus opzeggen door een beroep op overmacht te doen en de door u betaalde reissom terugvorderen. Let wel: indien u de overeenkomst opzegt en er besloten wordt dat de coronacrisis niet kwalificeert als een overmachtssituatie, zal u gehouden zijn om een beëindigingsvergoeding te betalen aan de reisorganisatie.

Indien u vragen heeft over het beëindigen van uw pakketreisovereenkomst of u wenst uw concrete situatie te bespreken, neem dan contact op met ons.