20 juni 2017

Opslag op uw financiering verhoogd? Advocaat financieel recht legt uit wat u kunt doen.

Categorie: Bestuursrecht

Bezwaar tegen verhoging rente – wat te doen bij verhoging renteopslag?

Op 14 juni 2017 heeft het Kifid naar aanleiding van klachten over verhoging van renteopslag twee spraakmakende uitspraken gedaan over de opslagverhoging bij Euribor geldleningen. ABN AMRO en ING zijn beiden veroordeeld tot terugbetaling van de verhoogde opslag, voor zover dit hoger was dan bij aanvang overeengekomen. Ook hier verliest ING een rechtszaak over verhoging opslag.
Goed nieuws voor iedereen die bezwaren heeft tegen verhoging van renteopslag!

Opslag van de rente op de lening voor uw woning verhoogd? Wat kan ik doen tegen de opslagverhoging door de bank?

In beide gevallen ging het om een consument met een EURIBOR lening waarbij op een periodieke herzieningsdatum plotseling de opslag door de bank werd verhoogd. Het ging om een woninghypotheek. Juist dan is een verhoging van de opslag ingrijpend. De maandelijkse lasten worden meteen verhoogd, zonder dat de consument daar iets tegen kan doen. De consument maakte dan ook bezwaar en diende een klacht in.

Hoe hoog was de verhoging door de bank van de opslag?

In het geval van de ABN AMRO ging het om een verhoging van de opslag van 0,5%. Het andere geschil ging om een opslagverhoging door de ING Bank van 1%. Beide banken deden een beroep op een bepaling in de algemene voorwaarden waarin de banken zichzelf de bevoegdheid hadden gegeven om de renteopslag te kunnen herzien. Het verweer was duidelijk: het staat in de kleine lettertjes en de bank kan de opslag gewoon verhogen.

Natuurlijk geldt in Nederland: contract is contract. Maar dat betekent niet dat een bank in haar algemene voorwaarden alles kan opnemen. Zeker niet omdat banken in feite de voorwaarden kunnen opleggen en er geen onderhandelingsruimte is. Hierbij dient overigens ook te worden opgemerkt dat ik het ook zelden meemaak dat de bank uit eigen beweging de opslag verlaagt, terwijl daar goede aanleiding voor kan zijn.

Onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden van de bank

Door het Kifid wordt verwezen naar vaste Europese rechtspraak waarin is bepaald dat de nationale rechter ambtshalve de verplichting heeft het oneerlijke karakter te toetsen van bedingen die vallen binnen de reikwijdte van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Kort gezegd wordt met deze bedingen de ter hand gestelde algemene voorwaarden bedoeld.

Bovengenoemde Richtlijn is in onze Nationale wetgeving geïmplementeerd, wat heeft geresulteerd tot een zogenaamde zwarte en grijze lijst (de artikelen 6:236 respectievelijk 6:237 BW). Als een beding in de algemene voorwaarden voorkomt op de zwarte lijst, dan heeft dat tot gevolg dat het beding wordt aangemerkt als onredelijk bezwarend en daarmee op grond van de wet vernietigbaar is. Komt een beding in de algemene voorwaarden voor op de grijze lijst, dan wordt slechts vermoed dat het beding onredelijk bezwarend is.

Verhoging van de opslag door de bank is onder omstandigheden onredelijk bezwarend

Volgens het Kifid komt de bepaling uit de algemene voorwaarden van de bank niet voor op de zwarte of grijze lijst. Dit betekent echter niet dat de bepaling niet vooralsnog onredelijk bezwarend kan zijn, door middel van de invulling van de open norm door de omstandigheden van het geval.

Onredelijke condities in de algemene voorwaarden van de bank; consument kan geen kant op!

Volgens het Kifid is het van belang dat tegenover de bevoegdheid in de algemene voorwaarden om de renteopslag eenzijdig te verhogen de consument de mogelijkheid moet hebben onmiddellijk de geldlening te beëindigen. Het Kifid acht deze mogelijkheid niet realistisch, omdat in het algemeen de consument niet de mogelijkheid heeft om de geldlening uiterlijk op het moment dat de verhoogde opslag in gaat over te sluiten. Het Kifid acht het hier voorts van belang dat de bank het in onderhavig geval slechts tien werkdagen respectievelijk twee weken van te voren heeft medegedeeld aan de consument. De consument kan dus geen kant op. Hier speelt mee dat de bank een machtspositie heeft én bovendien ook niet heeft toegelicht waarom de verhoging van de opslag gerechtvaardigd zou zijn.

Onredelijk bezwarend: schijnbaar onbegrensde verhoging van de kosten door de bank

Voorts leidt volgens Kifid de bepaling op grond waarvan de bank de opslag mag wijzigen tot een schijnbaar onbegrensde verhoging van de kosten van de financiële dienst.

Daarnaast is het niet duidelijk voor de consument onder welke omstandigheden, volgens welke mechanismen en in welke mate de opslag kan worden gewijzigd. Daardoor is de consument niet in staat om op grond van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen van de bepaling in de algemene voorwaarden te kunnen voorzien. Volgens het Kifid voldoet de bepaling daarom niet aan de door de Richtlijn vereiste transparantie. Als kantoor hebben wij hierover al regelmatig geprocedeerd: zelfs al zou de mogelijkheid tot herziening van de opslag mogelijk zijn, dan moet de klant / consument toch ook weten wat hij/zij moet doen om de opslag omlaag te krijgen. Dat geldt in versterkte mate als uit de overeenkomst op voorhand niet voldoende duidelijk blijkt onder welke omstandigheden de opslag kan worden herzien. Nogmaals, in Nederland geldt contract is contract, maar dan geldt wel dat de afspraken helder en redelijk moeten zijn.

De bepaling in de algemene voorwaarden van de bank vernietigd door het KiFiD

Het Kifid oordeelt dat de bepaling onredelijk bezwarend is en moet worden vernietigd. De rest van de overeenkomst blijft vooralsnog in stand. Dat betekent dat de banken dus achter het net vissen en de klanten de onterecht verhoogde opslagen terugkrijgen. Vreemd genoeg staat er echter niets opgenomen over de rente. De bank heeft immers onterecht de opslag geïncasseerd. Niet valt in te zien waarom de klant dan geen rente zou ontvangen.

Banken hebben de verplichting tot terugbetaling

Al hetgeen is betaald aan opslag gedurende de looptijd van de geldlening, voor zover dit hoger is dan bij aanvang overeengekomen, dient de bank aan de consument terug te betalen.
Heeft de bank bij u ook de renteopslag plotseling verhoogd?
Bezwaar tegen verhoging renteopslag door de bank?
Neem dan contact op met een financieel recht advocaat!