26 november 2013

De Renvooiprocedure

Categorie: Faillissementsrecht

Indien de curator een vordering betwist, kan hij vorderen dat de crediteuren de deugdelijkheid van zijn vordering, indien niet betwist door een derde crediteur, onder ede bevestigt (artikel 119 Fw.).

Erkent de curator of een derde crediteur een vordering niet, dan volgt verwijzing door de Rechter-commissaris naar een terechtzitting van de rechtbank voor een zogenaamde renvooiprocedure.

Renvooiprocedure

In een renvooiprocedure beslist de rechtbank over de geldigheid van de vordering en eventueel over de preferentie. Degene wiens vordering wordt betwist, geeft bij Conclusie van Eis de gronden aan waarop de vordering rust.

Voor de renvooiprocedure gelden overigens dezelfde regels als die gelden bij een gewone dagvaardingsprocedure, tenzij de wet anders bepaalt. Onder meer is bijvoorbeeld in de renvooiprocedure geen vermeerdering van eis toegelaten. De procedure is slechts gericht op het vaststellen van de vordering van de crediteur. De eis strekt dan ook niet tot betaling van de vordering, maar tot verificatie van deze vordering.

In het geval duidelijk is dat er in een faillissement uitbetaling kan plaatsvinden aan de concurrente crediteuren, is het dan ook buitengewoon raadzaam om, indien mogelijk, de vorderingen van de overige concurrente crediteuren te betwisten. In het geval uw vordering, op onjuiste gronden, wordt betwist, is het buitengewoon raadzaam om een renvooiprocedure te beginnen.

Advocaat renvooiprocedure

De advocaten van Blenheim advocaten zijn gespecialiseerd in het insolventierecht. Bij vragen over de erkenning of betwisting van vorderingen in een faillissement en de mogelijkheden die u vervolgens heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende.