29 mei 2015

Ruzie binnen bestuur en aandeelhouders van Amsterdam Gold

Categorie: Ondernemingskamer, Ondernemingsrecht

Uit een recente uitspraak in een enqueteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam blijkt dat er een geschil bestond binnen de vennootschap Amsterdamgold. Een van de aandeelhouders heeft verzocht om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen Amsterdamgold over de periode van 15 juli 2013. Deze aandeelhouder is Silver Mountain. Omdat Silver Mountain meer dan 10% van de aandelen houdt, is Silver Mountain bevoegd om een dergelijk verzoek bij de ondernemingskamer in te dienen. Naast een verzoek tot onderzoek, wordt gevraagd een aandeelhoudersvergadering niet door te laten gaan, een bestuurder van Amsterdamgold te schorsen en alle door Value8 gehouden aandelen in Amsterdamgold ten titel van beheer over te dragen aan een door de Ondernemingskamer aan te stellen persoon.

Advocaat Ondernemingskamer over enquêteprocedure bij Amsterdamgold en Value8

Value8 heeft een verweerschrift ingediend waarin zij op haar beurt verzocht dat Silver Mountain werd geschorst als bestuurder en dat juist Silver Mountain al haar aandelen ten titel van beheer moest overdragen aan een door de Ondernemingskamer te benoemen derde. Value8 heeft ook verzocht om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De Ondernemingskamer heeft dat verzoek geweigerd en overwogen dat in beginsel rechtspraak openbaar is en dat onvoldoende is toegelicht waarom de zitting achter gesloten deuren moest plaatsvinden.

Wat speelde er nu tussen Amsterdamgold en Value8?

Amsterdamgold is een onderneming gericht op de in- en verkoop van fysiek goud en zilver. Daarnaast biedt de onderneming de mogelijkheid aan edelmetaal op te slaan. Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift waren zowel Value8 als Silver Mountain aandeelhouders. Silver Mountain heeft een belang van 49% en Value8 een belang van 49,6%. De rest wordt gehouden door een Stichting Administratie Kantoor. De bestuurders van Amsterdamgold zijn Silver Mountain en A. (dat is de heer Luc van Hecke, in dienst bij Value8).

Uit de uitspraak blijken onder meer de navolgende feiten en omstandigheden;

Silver Mountain heeft aan Amsterdamgold een geldlening verstrekt van EUR 300.000,-, die ook achtergesteld is op de lening die Amsterdamgold van ING heeft verkregen. Tussen Value8, Silver Mountain en Amsterdamgold is een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. In 2012 hebben er bestuurswisselingen binnen Amsterdamgold plaatsgevonden. In 2012 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verleend aan Amsterdamgold voor het in Nederland verlenen van de financiële dienst aanbieden in het financiële product beleggingsobjecten. Als advocaat AFM sta ik zowel partijen die een informatieverzoek AFM hebben ontvangen als partijen die vergunning AFM aan willen vragen.

In 2012 heeft de AFM geconstateerd dat ook Silver Mountain beleggingsobjecten zou hebben aangeboden en dat Silver Mountain daarvoor geen vergunning had. Hiervoor is aan Silver Mountain een waarschuwing gegeven. Ook aan Amsterdamgold is een waarschuwing gegeven, omdat zij voorafgaand aan het verkrijgen van een vergunning ook beleggingsobjecten heeft aangeboden, dit terwijl Amsterdamgold nog geen vergunning had van de AFM.

Relevant is dat vervolgens blijkt uit de beschikking van de Ondernemingskamer dat Amsterdamgold de eerder genoemde geldlening heeft afgelost, maar dat dit is gebeurd zonder toestemming van ING. Ook blijkt dat het Financial Intelligent Unit Nederland (FIU) onderzoek heeft gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Amsterdamgold heeft die verplichtingen uit hoofde van de Wwft niet nageleefd, zo overweegt het FIU. Als advocaat financieel recht ben ik betrokken geweest bij verschillende dossiers waarin er sprake was van opzegging door bank gegrond op wwft en schending zorgplicht bank.

In 2013 heeft Value8 zich op het standpunt gesteld dat Silver Mountain als bestuurder niet goed functioneert en medegedeeld dat Value8 haar belangen in Amsterdamgold wil verkopen aan Silver Mountain. Value8 heeft (onder meer) aangegeven dat Silver Mountain als bestuurder onvoldoende professioneel is. Daar komt ook bij dat de beschikking blijkt dat de Belastingdienst in een rapport van 9 december 2013 heeft geconcludeerd dat Amsterdamgold niet zorgvuldig is geweest in de beoordeling van leverancier van goud en dat zij niet alles heeft gedaan wat binnen haar mogelijkheden lag om te voorkomen dat zij deelnamen aan transacties die onderdeel zijn van BTW fraude. De Belastingdienst heeft zich daarom op het standpunt gesteld dat Amsterdamgold ten onrechte BTW in vooraftrek heeft genomen. Voorts blijkt in 2014 dat er volgens zowel Silver Mountain als Value8 (althans de werknemer daarvan) geen sprake meer is van collegiaal bestuur en dat de verhoudingen binnen de vennootschap moeilijk zijn en ook dat Value8 niet tevreden is over het functioneren van de bestuurders.

Beslissing van de Ondernemingskamer over Amsterdamgold

De Ondernemingskamer overweegt dat de verstandhouding tussen Silver Mountain en Value8 ernstig is verstoord. Dat is tussen partijen niet in geschil en het debat spitst zich erop toe aan wie de verstoring van de verstandhouding is te wijten en op welke wijze de impasse binnen de vennootschap kan worden doorbroken. De Ondernemingskamer stelt vast dat die impasse het functioneren van Amsterdamgold aantast. Ook stelt de Ondernemingskamer vast dat partijen niet bij machte zijn gebleken om tot ontvlechting van de wederzijdse belangen te komen. Een en ander is dan ook een gegronde reden om aan een juist beleid te twijfelen. De vraag aan wie de verstoring van de verstandhouding in overwegende mate te wijten is, houdt de Ondernemingskamer echter in het midden. Wel overweegt het Hof:

“Reden te meer voor twijfel aan een juist beleid is dat Silver Mountain door toedoen van A., C. en Value8 als bestuurder lijkt te worden geïsoleerd en gemarginaliseerd. De Ondernemingskamer verwijst naar de dwingend geformuleerde instructies van Value8 aan Silver Mountain met betrekking tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst met I (zie 2.2.0), zijnde een operationele kwestie die niet behoort tot de domein van een individuele aandeelhouder.”

A is in dit citaat de heer Luc Hecke en C de CFO van AmsterdamGold, Jeroen Kamphuis.

Ook wordt duidelijk dat Value8 als aandeelhouder zeer grote invloed heeft. Zo blijkt dat de maandrapportages pas aan de statutair bestuurder Silver Mountain worden gezonden, nadat aandeelhouder Value8 van die rapportages kennis heeft genomen. Dat toont aan dat Value8 als aandeelhouder grote invloed heeft.

Eerder schreef ik een blog over de mogelijke gevolgen van teveel invloed van een werknemer binnen de vennootschap, waarbij er sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid als beleidsbepaler.

De ondernemingskamer concludeert dat de feiten en omstandigheden er toe nopen dat er een onderzoek komt naar Amsterdamgold. De Ondernemingskamer benoemt een derde persoon tot bestuurder, met dien verstande dat deze bestuurder ook een beslissende stem heeft binnen het bestuur en bevoegd zal zijn Amsterdamgold zelfstandig te vertegenwoordigen. Voorts overweegt de Ondernemingskamer:

“De te benoemen bestuurder mag het bovendien tot zijn taak rekenen een minnelijke regeling tussen partijen te beproeven. Voorts zal de Ondernemingskamer, ter doorbreking van de impasse in de algemene vergadering van aandeelhouders, bepalen dat 50% van de aandelen in Amsterdamgold, te weten 25% ten laste van Value8 en 25% ten laste van Silver Mountain, ten titel van beheer zullen zijn overgedragen aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder.

Conclusie uitspraak enqueteprocedure Amsterdamgold

Uit de uitspraak blijkt duidelijk dat de aandeelhouder Value8 een grote mate van invloed had op (het bestuur van) Amsterdamgold. De Ondernemingskamer heeft ingegrepen in de zeggenschap bij Amsterdamgold en heeft een nieuwe bestuurder benoemd. Bijzonder is dat deze bestuurder ook een beslissende stem heeft, waarmee de macht voor de bestuurders zeer ernstig wordt ingeperkt. Ook is opvallend dat zowel Silver Mountain als Value8 aandelen ten titel van beheer moet overdragen. De uitspraak toont aan dat de Ondernemingskamer vergaande bevoegdheden heeft om orde op zaken te stellen binnen een vennootschap. Hiermee is zowel Value8 als Silver Mountain de controle over Amsterdamgold in vergaande mate kwijt geraakt en zal de nieuwe bestuurder beslissend invloed hebben.