15 november 2021

Salarisbetaling in crypto, kan dat?

Categorie: Arbeidsrecht

Met de vlucht die cryptovaluta hebben genomen, komt ook de vraag op of salaris van werknemers in crypto kan worden uitbetaald. Er zijn inmiddels al werkgevers die dit deels doen zoals BTC Direct en ook de Belastingdienst houdt er blijkens haar Handboek Loonheffingen al rekening mee dat werkgevers dit doen.

Er zijn op basis van Nederlandse wetgeving wel een aantal wezenlijke beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden als je als werkgever loon in cryptovaluta uitbetaalt, deze worden hieronder beschreven.

Juridische basis van geldige loonvormen

De wet geeft in artikel 7:617 BW een limitatieve opsomming van geldige loonvormen. Cryptovaluta worden hier niet genoemd.

De Belastingdienst erkent cryptovaluta eveneens niet als een wettig betaalmiddel, zodat het wordt beschouwd als “loon in natura”. De belastingdienst noemt cryptovaluta wel expliciet in het Handboek Loonheffingen 2021 als voorbeeld van loon in natura.

Loon in natura

Loon in natura is loon dat niet in geld wordt uitbetaald. Het is een voordeel uit de dienstbetrekking en daarom belast voor de loonheffingen.

Cryptovaluta zijn doorgaans volatiel (sterke beweeglijkheid van de koers) zodat de koopkracht ervan flink kan schommelen. In die zin onderscheiden cryptovaluta zich van andere varianten van loon in natura zoals bijvoorbeeld gebruik van een auto, een huis of kinderopvang etc., vormen die tamelijk waardevast zijn.

Hoe kijkt de Belastingdienst naar uitbetaling in crypto

Maar welke waarde ken je toe aan deze vorm van uitbetaling? De Belastingdienst gaat uit van de waarde in euro’s op het moment waarop de cryptovaluta zijn betaald. Dat is ook in lijn met de plicht die volgt uit artikel 7:617 lid 2 BW, door aan loon in natura de werkelijke waarde toe te kennen. Het lijkt dan praktisch om op de loonstrook bijvoorbeeld de werkelijke waarde van de cryptovaluta op moment van uitbetalen in euro’s te vermelden.

De wet stelt meer grenzen aan loon in natura. Werkgever mag namelijk alleen het bedrag wat boven het minimumloon uitkomt uitbetalen in natura. Een werkgever is op grond van artikel 7a van de Wet minimumloon verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. Deze wet is geïntroduceerd in de Wet aanpak schijnconstructies in 2016. Dat betekent dat je op dit moment niet het volledige salaris in crypto zou kunnen uitbetalen, tenzij cryptovaluta op enig moment een geldige loonvorm (wettig betaalmiddel) worden zoals dat in El Salvador het geval is.

Uitbetalen in crypto in de praktijk

Daarnaast en los van de wettelijke context is het verstandig werknemers vooraf goed te informeren over de risico’s van deze wijze van uitbetalen en te wijzen op de volatiliteit en werknemers een keuze te geven. Een voorbeeld daarvan is de wijze waarop BTC Direct dit heeft gedaan. Zij betalen werknemers een klein deel (1/7) van hun salaris uit in bitcoin en geven werknemers de keuze. In dat geval doet het meer denken aan een aanvullende arbeidsvoorwaarde, zoals bijvoorbeeld een aandelenregeling dat is. Werkgever faciliteert elke maand dat een klein deel van het salaris op een crypto rekening wordt gestort en ontzorgt daarmee de werknemer die dit mogelijk anders zelf had gedaan of het geld bijvoorbeeld op een spaarrekening had gezet.

Wanneer een werknemer niet vrijwillig zou kiezen voor uitbetaling in cryptovaluta, zal deze eerder bezwaar maken als de waarde plotseling daalt.

Dit is ook relevant omdat de werknemer op grond van artikel 7:621 BW het recht behoudt om het verschuldigde loon of, zo dit in een andere vorm dan geld is vastgesteld, de waarde van de verschuldigde prestatie van de werkgever (terug) te vorderen. Dat maakt dat het risico tot waardedaling bij werkgever blijft en dat uitbetaling in cryptovaluta voor werkgever niet zonder risico is.

Bij vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met het arbeidsrecht team van Blenheim.