3 oktober 2016

Sancties inpectie SZW tegen overtreding bedrijf

Categorie: Arbeidsrecht

Een nieuw bedachte sanctie van de Minister SZW is de preventieve stillegging. Die sanctie kan bij overreding van alle arbeidswetgeving opgelegd worden (Arbo, WAV, e.d.) De vraag is of stilleging van werk wel preventief is en of dit wel een herstelmaatregel is (wat is er te herstellen?) en niet een gewone straf (punitieve sanctie). In de praktijk denkt de arbeidsinspectie daar anders over dan het bedrijf dat een boete krijgt van de inspectie. Advocaat bestuursrecht gaat in op handhaving door inspectie SZW in op de stillegging werk, boete, waarschuwing en dwangsom.

Besluit SZW met sanctie boete, dwangsom of stillegging

Artikel 2, eerste lid, Wav bepaalt dat het een werkgever verboden is een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever. De norm voor een boete overtreding Wet Arbeid Vreemdelingen voor overtreding van artikel 2 Wav bedraagt ingevolge deze beleidsregel voor een rechtspersoon € 8.000,-. De bestuurlijke boete kan verdubbeld worden bij een herhaalde overtreding. De hoogte van een boete van de Inspectie SZW moet gelet op alle omstandigheden van het geval, evenredig zijn met de aard en ernst van de overtreding en het door de wetgever beoogde doel. In de praktijk denkt de arbeidsinspectie daar anders over dan het bedrijf dat een boete krijgt van de inspectie. Lees ook: boete toezichthouder.

Matiging boete Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Op grond van artikel 10, eerste lid, Beleidsregel 2015 kan in gevallen waar sprake is van een overtreding van artikel 2 Wav de bestuurlijke boete per overtreding met 25%, 50% of 75% worden gematigd afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid. Een verminderde mate van verwijtbaarheid kan aanleiding zijn voor de arbeidsinspectie de opgelegde bestuurlijke boete te matigen. Ook de rechter kan in een beroepsprocedure de boete matigen.

Naast WAV boete een herstelsanctie (bestuursdwang)

Er kunnen Vraag een advocaat bestuursrecht of de sancties van de Inspectie SZW wel terecht zijn. De sancties van de arbeidsinspectie kunnen zijn: een herstelsanctie en een punitieve sanctie. Alleen de punitieve sanctie (een bestuurlijke boete of sluiting) is een straf. De herstelsanctie (artikel 5:2, eerste lid, aanhef en onder b Awb) strekt – in dit geval – tot het voorkomen van herhaling van deze of soortgelijke overtredingen. Daarnaast slaat de term sanctie wettelijk gezien niet alleen op een punitieve sanctie. In verband met dezelfde overtreding(en) kunnen een herstelsanctie en een punitieve sanctie worden opgelegd.

Discussie over aard van sanctiehandhaving inspectie SZW

De arbeidsinspectie goochelt soms met sancties; een dwangsom, een boete, een waarschuwing of een stillegging. Er zijn grenzen aan (het combineren van) sancties die de inspectie SZW mag opleggen. Een nieuw bedachte sanctie van de Minister SZW is de preventieve stillegging. De bedoeling is dat door de waarschuwing met de dreiging van het bevel overtredingen worden voorkomen. De vraag is of stilleging van werk wel preventief is en of dit wel een herstelmaatregel is (wat is er te herstellen?) en niet een gewone straf punitieve sanctie). Twee punitieve sancties tegen 1 overtreding is niet toegestaan. Indien meer dan een sanctie wordt opgezegd dan hangt het van de feiten en omstandigheden af of dit wel is togestaan. Vraag tijdig advies van een advocaat bestuursrecht over de toelaatbaarheid van en besluit van de Inspectie SZW.

Bezwaar maken tegen Boete Inspectie SZW en voorlopige voorziening vragen

Tegen een besluit van de Minister SZW staat bezwaar (of beroep bij de bestuursrechter) open. Een advocaat bestuursrecht kan een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de Minister SZW. Een besluit heeft direct werking. Een belanghebbende moet daarom in kort geding een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter om schorsing van het besluit te vragen. Naast schorsing van het besluit van de Minister van SZW door de bestuursrechter, kan ook een andere maatregel gevorderd worden en deze kan bij wijze van voorlopige voorziening toegekend worden. In geval een voornemen tot dwangsom wordt aangekondigd kan een zienswijze ingediende worden door uw advocaat. Lees: indienen zienswijze tegen voornemen besluit.