10 november 2014

Schade door wegverbreding

Categorie: Bestuursrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming verbeteren en waar nodig rijkswegen verbreden. Degene die dicht bij een wegverbreding woont is belanghebbende in de zit van de Algemene Wet bestuursrecht. De aanpassing van een rijksweg wordt in een ontwerp Tracébesluit vastgelegd waartegen een zienswijze ingediend kan worden. Gedurende de terinzagelegging van het OTB konden/kunnen zienswijzen worden ingediend met op- of aanmerkingen over het tracé en de effecten van het tracé voor mens en milieu. Op basis van deze zienswijzen wordt het definitieve Tracébesluit opgesteld. Alleen de belanghebbende die zienswijzen hebben ingediend tegen het Ontwerp-Tracébesluit dan kan de belanghebbende in beroep tegen het definitieve Tracébesluit. Rijkswaterstaat kan met de verbreding van de rijksweg beginnen als het Tracébesluit onherroepelijk is geworden (dit is na de uitspraak van hoogste bestuursrechter).

Aanleg of verbreding snelweg; aankoop grond en onteigening

De grond die nodig is voor de aanleg en verbreding van de snelwegen kan Rijkswaterstaat verwerven via onteigening. Het is daarom mogelijk dat woningen en bedrijven zullen daarom moeten wijken voor aanleg of wegverbreding van een snelweg. Ook tuinders, boeren of andere bedrijven kunnen door middel van onteigening gornd kwijtraken. Rijkswaterstaat zal met de eigenaar van de grond (gaan) onderhandelen over de aankoop van de grond om te proberen met de betrokkene tot overeenstemming te komen om de grond te verwerven. Lukt dat niet dan zal Rijkswaterstaat moeten overgaan tot onteigening om de grond in eigendom te krijgen. Door een onteigeningsprocedure wordt bewerkstelligd dat de eigendom van grond wordt overgedragen aan de Staat.

Recht op schadevergoeding bij onteigening voor snelweg

Een eigenaar van de grond (of een huurder, pachter, erfpachter, vruchtgebruiker e.d. ) heeft u in een onteigeningsprocedure recht op volledige schadeloosstelling. Schadeloosstelling bij onteigening betekent dat:

  • Vergoeding van de waarde van uw grond(en) met huis of bedrijf en andere opstallen;
  • Vergoeding van de waardevermindering van uw gronden die niet worden onteigend wordt vergoed;
  • Vergoeding van bijkomende kosten zoals alle adviseurskosten, advocaatkosten, verhuiskosten;
  • Vergoeding inkomensschade voor een bedrijf of privépersoon;
  • Vergoeding schade van ‘derden’, zoals huurders, pachters, erfpachters etc. wordt vergoed.

Hinder en schade door aanleg snelweg of wegverbreding: nadeelcompensatie

Bedrijven of burgers kunnen schade lijden door wegwerkzaamheden, wegverbreding of aanleg van een snelweg. Een bedrijf kan door de werkzaamheden tijdelijk of voor langere duur slecht of niet bereikbaar zijn. Er is dan sprake van omrijschade. Dat kan omzetverlies en verlies van klanten tot gevolg hebben. Uw De waarde van een woning kan dalen doordat u uitzicht krijgt op een drukke snelweg in plaats van het uitzicht dat er voorheen was. Deze schade door de aanleg van een snelweg of wegverbreding is het gevolg van rechtmatig optreden door de overheid. De belanghebbende heeft dan mogelijk aanspraak op nadeelcompensatie (schadevergoeding van de overheid). Ook kan planschade gevorderd worden op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening (voor definitieve schade als gevolg van aanleg van de weg). Een advocaat bestuursrecht kan deze schadevergoeding vorderen. Er wordt door Rijkswaterstaat een speciale commissie ingesteld die de verzoeken om schadevergoeding moet behandelen. Deze adviescommissie adviseert Rijkswaterstaat over het verzoek tot schadevergoeding waarna de Minister een schadebesluit neemt.

Behandeling verzoek nadeelcompensatie

Bij nadeelcompensatie wordt niet de volledige schade vergoed. Een gedeelte van de schade valt onder het maatschappelijk risico. Welke schade aan u wordt uitgekeerd wordt berekend aan de hand van de nieuwe Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. De drempel voor een schadeclaim is € 1.000 ingevolge deze Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. Onze advocaat bestuursrecht kan u toelichten onder welke omstandigheden u aanspraak kunt maken op nadeelcompensatie. Bij de beoordeling van de schade door aanleg van een rijksweg of wegverbreding speelt ook een rol voorzienbaarheid, schadebeperking, voordeelsverrekening en eventueel anderszins verzekerd zijn van de schade. Een verzoek tot nadeelcompensatie kan worden ingediend als het Tracébesluit onherroepelijk is geworden. Dat is het geval nadat de Raad van State er over heeft geoordeeld en het Tracebesluit in stand in gebleven in de beroepsprocedure.